Loading Multiple Sequence Alignment....


Raw alignment output
MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment


PHYSO_530254   ----------------------IYKGGGVGVASNNK------------------------
HYAP_01510    ----------------------MFNVTKSSFLAGQQPKRSS-----------------KG
PHYCA_104429   MAQSVSGYSVGIDLGTTYSCVGVWQNDRVEIIANDQGNRTTPSYVAFTDTERLIGDAAKN
PHYRA_51904    ---KTSGYSVGIDLGTTYSCVGVWQNDRVEIIANDQGNRTTPSYVAFTDTERLIGDAAKN
                    :::   . :.::            

PHYSO_530254   ----------------LGKLNV----------W--DLMPVKRSEPLIAVAFEI-------
HYAP_01510    RSIASIGNTLIN---VLIKKEASLVLQANVKHWPLKLTSVASNRLQITVQFKRESNTFQP
PHYCA_104429   QVAMNAHNTVFDAKRLIGRKFSDPIVQADIKHWPFKLTSGAGDKPQITVQFKGESKTFQP
PHYRA_51904    QVAMNAHNTVFDAKRLIGRKFSDPIVQADIKHWPFKLTSGAGDKPQITVQFKGESKTFQP
                 : .       * .* .  .  *:* *:    

PHYSO_530254   -DVNGMLNVPAHD-----------------------------------------------
HYAP_01510    GEISSMVLIKMREIAEAYIGKQVKNAVMTVPAYFNDLQ----------------------
PHYCA_104429   EEISSMVLIKMREVAEAFIGKEVKNAVITVPAYFNDSQRQATKDAGAIAGLNVLRIINEP
PHYRA_51904    EEISSMVLIKMR------------------------------------------------
          ::..*: : .                        

PHYSO_530254   ------------------------------------------------------------
HYAP_01510    ------------------------------------------------------------
PHYCA_104429   TAAAIAYGLDKKGGERNVLIFDLGGGTFDVSLLSIEEGIFEVKATAGDTHLGGEDFDNRL
PHYRA_51904    ------------------------------------------------------------
                                       

PHYSO_530254   ----------------------------------KKPSARANTTISSNRGCRS-------
HYAP_01510    ----------------------------------RTLSSLAQAYIEGNSKYTNIYF----
PHYCA_104429   VDHFTQEFKRKHRKDITENQRALRRLRTACERAKRTLSSSAQAYIEIDSLFDGIDFNSTI
PHYRA_51904    ------------------------------------------------------------
                                       

PHYSO_530254   ------------------------------------------------------------
HYAP_01510    ------------------------------------------------------------
PHYCA_104429   TRARFEDMCGDYFRKTMEPVEKVLRDAKLSKSQVHEVVLVGGSTRIPKEPNKSINPDEAV
PHYRA_51904    ------------------------------------------------------------
                                       

PHYSO_530254   ------------------------------------------------------------
HYAP_01510    ------------------------------------------------------------
PHYCA_104429   AYGATVQAAILSGNDSSEKLQDLLLLDVTPLSLGLETAGGVMTTLIARNTTVPTKKSQTF
PHYRA_51904    ------------------------------------------------------------
                                       

PHYSO_530254   ------------------------------------------------------------
HYAP_01510    ------------------------------------------------------------
PHYCA_104429   STYADNQPGVLIQVFEGERSMTRDNNLLGKFNLDGIPPMPRGVPQIDVTFDIDANGILNV
PHYRA_51904    ------------------------------------------------------------
                                       

PHYSO_530254   ------------------------------------------------------------
HYAP_01510    ------------------------------------------------------------
PHYCA_104429   SAVEKSTGKENKITITNDKGRLSQADIDRMVSEAEKYKSEDEANKVRIEAKNALENYAYN
PHYRA_51904    ------------------------------------------------------------
                                       

PHYSO_530254   ------------------------------------------------------------
HYAP_01510    ------------------------------------------------------------
PHYCA_104429   LRNTLNDEKLKDQISEDDKKAIEDKVTETINWLDANQSAEKEEYEGKQKELEGVANPILQ
PHYRA_51904    ------------------------------------------------------------
                                       

PHYSO_530254   ---------------------------------------------
HYAP_01510    ---------------------------------------------
PHYCA_104429   KMYAAAGGAPGAEGGMPGGMPGGMPGAGAPPAGAPDQGPKIEEVD
PHYRA_51904    ---------------------------------------------
                                

FASTA format
>PHYSO_530254
----------------------IYKGGGVGVASNNK------------------------
----------------LGKLNV----------W--DLMPVKRSEPLIAVAFEI-------
-DVNGMLNVPAHD-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------------------------KKPSARANTTISSNRGCRS-------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
>HYAP_01510
----------------------MFNVTKSSFLAGQQPKRSS-----------------KG
RSIASIGNTLIN---VLIKKEASLVLQANVKHWPLKLTSVASNRLQITVQFKRESNTFQP
GEISSMVLIKMREIAEAYIGKQVKNAVMTVPAYFNDLQ----------------------
------------------------------------------------------------
----------------------------------RTLSSLAQAYIEGNSKYTNIYF----
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
>PHYCA_104429
MAQSVSGYSVGIDLGTTYSCVGVWQNDRVEIIANDQGNRTTPSYVAFTDTERLIGDAAKN
QVAMNAHNTVFDAKRLIGRKFSDPIVQADIKHWPFKLTSGAGDKPQITVQFKGESKTFQP
EEISSMVLIKMREVAEAFIGKEVKNAVITVPAYFNDSQRQATKDAGAIAGLNVLRIINEP
TAAAIAYGLDKKGGERNVLIFDLGGGTFDVSLLSIEEGIFEVKATAGDTHLGGEDFDNRL
VDHFTQEFKRKHRKDITENQRALRRLRTACERAKRTLSSSAQAYIEIDSLFDGIDFNSTI
TRARFEDMCGDYFRKTMEPVEKVLRDAKLSKSQVHEVVLVGGSTRIPKEPNKSINPDEAV
AYGATVQAAILSGNDSSEKLQDLLLLDVTPLSLGLETAGGVMTTLIARNTTVPTKKSQTF
STYADNQPGVLIQVFEGERSMTRDNNLLGKFNLDGIPPMPRGVPQIDVTFDIDANGILNV
SAVEKSTGKENKITITNDKGRLSQADIDRMVSEAEKYKSEDEANKVRIEAKNALENYAYN
LRNTLNDEKLKDQISEDDKKAIEDKVTETINWLDANQSAEKEEYEGKQKELEGVANPILQ
KMYAAAGGAPGAEGGMPGGMPGGMPGAGAPPAGAPDQGPKIEEVD
>PHYRA_51904
---KTSGYSVGIDLGTTYSCVGVWQNDRVEIIANDQGNRTTPSYVAFTDTERLIGDAAKN
QVAMNAHNTVFDAKRLIGRKFSDPIVQADIKHWPFKLTSGAGDKPQITVQFKGESKTFQP
EEISSMVLIKMR------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------