Loading Multiple Sequence Alignment....


Raw alignment output
MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment


SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    MTIAPPHQLVLQGYLHKQASGPSSKHLKLWRIRYFLLTKNELTYSTKSGRKPRLLLSLGD
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    VQVIDDQNQVRHPGNFVFVLQTPSRRLFLSATTEQERRSWVSELRALLAGGYNPSHSEPT
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    --------------MRFATY----------------------------------------
SDRG_01763    -------------MALRSCA----------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------MS----------------------------------------
PYVX_23590    ------------------MT----------------------------------------
HYAP_07104    ------------------MH----------------------------------------
PHALS_06476    -------------MVG-TMH----------------------------------------
PHYKE_8395    VFGRKLSDSVKTSTVGTTLHDRRKAARKRVSKERRAEKRRQQLPKIKQTFSEMWVEEVFT
PHYSO_348903   -------------MVGNTMH----------------------------------------
PHYRA_81098    -------------MVG-TMH----------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------MH----------------------------------------
PITG_18458    ------------------MN----------------------------------------
PPTG_17129    -------------MVG-TMN----------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------MM----------------------------------------
PYIR_13418    ------------------MH----------------------------------------
PYIW_19969    ------------------MH----------------------------------------
PYAP_17763    ------------------MF----------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    LPSGGTRAEMPLLDALCFAGIPKELRGRVAEGSEVPLTTDINDRNRARRSSAVLPVQNML
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    KDAVGIAEMLVAHDLGYVQGMSYLAATLCFHMDSFTAFKALVALMSSSLLFDMFRLEATR
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    TFHYIEVYNQILEHELPALAAHFQEQGIDAQMYAVDWSLPLDLALRLWDVYVLLGTPFFF
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    QASMGLLTLFQDSLLEMDAGDIMRLLHNFPKTTSSCQLFEAISSNPLETMAARGKQSVFA
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    AFNKLQVIAVESEGSDEERQLERKERQKAKKKSRNKKKHSDSVQLKDLAFVAAPKPKKTK
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    GKKNKTVNSSQSPAGSPAEETSVADAKREEKQSEVMEPKRALADVIKGPQKNGVKVQQPV
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    VPQQQKKAASPPKQQQSQQKPQQKPQQKQQQPPPTSVTTPPAATAPQSTSEAELGAVYSP
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------------------------------------------------------
SDRG_01763    ------------------------------------------------------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    ------------------------------------------------------------
HYAP_07104    ------------------------------------------------------------
PHALS_06476    ------------------------------------------------------------
PHYKE_8395    TYIKITRVDGQMTRTVAVTDVMDQLLHYGQQTSQLLMVQEQLGDQLQRSAEIINGLQNEV
PHYSO_348903   ------------------------------------------------------------
PHYRA_81098    ------------------------------------------------------------
PHYCA_511415   ------------------------------------------------------------
PITG_18458    ------------------------------------------------------------
PPTG_17129    ------------------------------------------------------------
PYU1_G001733   ------------------------------------------------------------
PYIR_13418    ------------------------------------------------------------
PYIW_19969    ------------------------------------------------------------
PYAP_17763    ------------------------------------------------------------
PYAR_13571    ------------------------------------------------------------
                                       

SPRG_06355    ------------TLQSFLQPRR-----------HAHAMAKFF-RRSASKMSLRGDDVTAS
SDRG_01763    ------------RVESAASVHHLHIASFLQQRRHAHAMAKFF-RRSSSKMGGLRGDDVTA
CCA22843     ----------------------------------------------------------MR
CCI44111     -------------------------------------------------LPSEADDD---
PYVX_23590    ------------KLKTKLRGGGSSSRRERDLKRAQSDGVPLP-DDESLRLSRQVAEDALR
HYAP_07104    ------------RLKNKLRL-------------HKKDGTWDL-DEDSMRLKQ-NQDHVVR
PHALS_06476    ------------KLKNKLRGSLL----------LKKESAYEL-NDDSLRRKH-TQDETVR
PHYKE_8395    TMFRQMCLNLQAELKNKLRSSKL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLNK-QQQDADR
PHYSO_348903   ------------RIKNKLRSSRLGS--------SKKDAAWAL-DEDSLRLKQAQDDAPVR
PHYRA_81098    ------------RLKNKL---RL----------HKKDANWAL-DEDSLRLKQ-TQDDALR
PHYCA_511415   ------------RLKNKLRSSRL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLKQ-QQDDAVR
PITG_18458    ------------RIKNKLRSSRL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLKQTQDDDPVR
PPTG_17129    ------------RIKNKLRSSRL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLKQTQDDDPVR
PYU1_G001733   ------------KLKNKLSSSKSKERKRVER--AQSDGVRATADEDALRMSKHVAEDAHR
PYIR_13418    ------------KLKSKLSSSKSKQKRLERAQ-SDAVTVRAT-DEETLRMSKHVQEEAHR
PYIW_19969    ------------KLKSKLSSSKSKQRRLERAQ-SDSVRATAA-DEDSLRMSKHVQEEAHR
PYAP_17763    ------------KFKRKDKEARASHKLLRA---SAKGKEPAP-EPKPARYRTLEEAQQQR
PYAR_13571    ------------MLVPE----------------DAEDTFYTRGRENNGTDISVRSDYQIP
                                       

SPRG_06355    MPRERVTLSG--------VTASAITASN--------------------------------
SDRG_01763    SMP-RERVTL------SGVTASAVTASN--------------------------------
CCA22843     SQC-DTSMSL------PSEVDDAIDDSF--------------------------------
CCI44111     -------------------FADDV------------------------------------
PYVX_23590    FQR-HTTLSS-----ASSAMSDDVEEMF--------------------------------
HYAP_07104    LDR-SGTLTD------TVNETDDVEEMF--------------------------------
PHALS_06476    VDR-SATLTD------TVNMTDDVEEMF--------------------------------
PHYKE_8395    FDR-NTAMTD------TVNVSDDVEDMF--------------------------------
PHYSO_348903   YDR-SGTLSD------TVNVTDDVEDMF--------------------------------
PHYRA_81098    LDR-STTLTD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
PHYCA_511415   FDR-STTLAD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
PITG_18458    FDR-STTLAD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
PPTG_17129    FDR-STTLAD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
PYU1_G001733   YAR-NTTMNTSAASSTSSYMSDDVEDMF--------------------------------
PYIR_13418    FQR-NTTMNTSAASSTSSYMSDDVEEMF--------------------------------
PYIW_19969    FQR-NTTMNTSSASSTSSYMSDDVEDMF--------------------------------
PYAP_17763    LARFDSTSTT--------MLAEDVEDAYAVARGGTEVYVGGGLMSSRSNMDSTRSYDSSM
PYAR_13571    SAR-STTSSA----------------MS--------------------------------
                                       

SPRG_06355    -YSS---------------------------YQLDTL-----HETVASMNKQLDEYKRET
SDRG_01763    -YSS---------------------------YQLDTL-----HETVASMNKQLDEYKRET
CCA22843     -YSY--------------------------------------NPAIDDCVQSGTVRRSYR
CCI44111     -HS----------------------------FNP---------VSDESSLQSGSVHKSHR
PYVX_23590    -YGGGPGGHA-------------GHGGHAGHGGA--------DRSTAGSVRTTDVYRTTE
HYAP_07104    -YS----------------------------------------STQTRSTNGPPQYRSTE
PHALS_06476    -YN----------------------------------------RST--ATSGIPQYRTTE
PHYKE_8395    -YG----------------------------RST--------TQSQLSNTSDVPSYRTTE
PHYSO_348903   -YG----------------------------RN---------NRSTASAASDVPQYRTTE
PHYRA_81098    -YG---------------------------------------GRST---VSDVPQYRTTE
PHYCA_511415   -YG----------------------------RNT--------NRST--TASEMPQYRTTE
PITG_18458    -YG----------------------------------------RSTSNTSSDMPQYRTTE
PPTG_17129    -YG----------------------------------------RSTSNTSSDMPQYRTTE
PYU1_G001733   -YNGGGGITR---STSDYTT---GR-TTSSMRDANGM-----NRST--SLRVTDVYRTTE
PYIR_13418    -YNGSANGNA-NPSASARSTDNFGRSTTSSMRSTDTYSNGNASRATGGSLRVTDMYRTTE
PYIW_19969    -YNG---GDARSTSSSVRSTDTYGRSTAASTRSTDTY-----SRATGGSLRVTDVYRTTE
PYAP_17763    SYDD---NSS---NCSGYS----GYSSTSSRSMVDGL-----RSATNSGLRGTD-LRATG
PYAR_13571    -YDD---DND---SM--YS----GYSSDRS------------TATTPSNARTTENLRATG
          :.                     :      .  

SPRG_06355    IARLDHV-------EGTVRDSTRRAISNQATNHIV-------------------------
SDRG_01763    IARLDHV-------EGSVRESTRRAISNQATNHIV-------------------------
CCA22843     KIKL----------ERTESESTKN------------------------------------
CCI44111     KFRP----------ERTESESTQK------------------------------------
PYVX_23590    QLRSTG--LEPLA-EDRVLPPAV-------------------------------------
HYAP_07104    QLPGRLLTLTSLN-EDAETPSGGSNASSSFSQFSDH------ATSISSVNLTSTH-----
PHALS_06476    QIRGNNLALYALH-EDFETQSTASDASSSFSQFSATTPSSYAASTPGN--HAGIH-----
PHYKE_8395    QMRGTNSTLTALHEEEAMTPSAS-HLSNSFA-------SSY-ASTPGNYQNPPTF-----
PHYSO_348903   QLRDTHLTLSALH-EDAETPSATNNLSSSFSQFSVTTPSNYAASTPGNFSNHNGQNNNTN
PHYRA_81098    QLRGTHMTLSALH-EDAEASNAS----SSFSQFSATTPSNYAASTPGHVPNQGAY-----
PHYCA_511415   QIRGNNLTLSALH-EEAVTPSAS-NVSSSFSQFSATTPSNYAASTPGNVGNN-TY-----
PITG_18458    QLRGNNITLSALH-EDVEASNVS-NVSSSFSQFSATTPSNYAASTPGKF-TS-TH-----
PPTG_17129    QIRANNMTLSALH-EDVEASNVS-NVSSSFSQFSTTTPSNYAASTPGNF-SS-TY-----
PYU1_G001733   QLRNTN--LMPLN-EDEVLPAAM-------------------------------------
PYIR_13418    QMRGTN--LMPLQ-EDEVLPAAS-------------------------------------
PYIW_19969    QLRGTA-NLIPLQ-EDEVLPAASRTT----------------------------------
PYAP_17763    LE-----TLNEME-EEVVDRSTA-------------------------------------
PYAR_13571    LE-----TLNELE-EEPVDRSTA-------------------------------------
                *                       

SPRG_06355    ------PAKAYRDEPTGFENTSDAPA----PSMAMDAAVDEMKRHVDGIRRDVMMELHTT
SDRG_01763    ------PAKAYRDEPTGFENTSDAPA----PSMAMDAAVDEMKRHVDGIRRDVMMELHTT
CCA22843     ------------------------------QFEAVRNEIQDMRNEIQSVRQELLEAIQST
CCI44111     ------------------------------QIEAFRDEIKGMRKEIQNVRQELIEAIQCT
PYVX_23590    -------PYGSVPHTSG--PHADGPG----GLAALRAELADVRAETQAIRREVMNELHVL
HYAP_07104    ------HHLTTSTSMMSHPRAVGGAS---SELEQLRFELIEVKQEVAAIRQHVVNELHVT
PHALS_06476    ------HDFSTMYNTTSTLPAISGDF----DLERLHSEVLKIKSEVKTIRREVMNELHVT
PHYKE_8395    ------NGFNTTHST-GLSRTISEDTYNNNEVSRLRAELQEVKAEVQTIRREVMNELHMT
PHYSO_348903   QSTTFARGFSAIPTTVG--SAVAEEG----ELERLRAEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
PHYRA_81098    ------HDFSTAHSTT---RAISDAF----ELERLRSEVVEVKEEVKAIRREVMNELHVT
PHYCA_511415   ------HGFSSALNTAGTSRVISEDF----ELERLRSEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
PITG_18458    ------QGLNTAQTTTGMSRAVSGDF----ELERLRSEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
PPTG_17129    ------HGFNTVHSTTGTSRAVSGDF----ELERLRSEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
PYU1_G001733   ------------RTTTG----AAGGS----EADALRAELVEMKQEMQTIRREMMNEMHVT
PYIR_13418    ------------RATTTMATASNGGN----PIDALRAELSEMKLEVQAIRREMMNEMHVT
PYIW_19969    ------TTSQMPTNGNYSNGNSGGGS----QLDALRTELSEMKLEVQAIRREMMNEMHVT
PYAP_17763    -------RYVGPGVTPTTPAAVIRAG----DADLLRAELREMKQEMQAIKREMMNEMHLT
PYAR_13571    -------------------RYIGEQG----DFTPMPTTAAPAYTPMPAIRREMMNEMHTS
                          .       :.. :: :: 

SPRG_06355    KYDLLKEMTMLRGAVMQLV---DAMHQQ--PRAAATPLLRTEDRKLSVMSDATVSSEADS
SDRG_01763    KYDLLKEMTMLRGAVMQLV---DAMHQQSTPRAVATPLLRTEDRKLSVMSDATVSSEADS
CCA22843     RYDLVKEIIALQGKVTGIGNGLTKIDVK--------------------------------
CCI44111     RYDILKEIVTLKGQVATMS---IKIDSP--------------------------------
PYVX_23590    RYDVLKEVTVLKGAVAQLL---AALAP---------------------------------
HYAP_07104    RYDVLKELALLKGAIAQLT---GTFPPP--------------------------------
PHALS_06476    RYDVLKELTLLKGAIAQLA---STKSLN--------------------------------
PHYKE_8395    RYDVLKELTLLKGAVAQLS---AAQTTG--------------------------------
PHYSO_348903   RYDVLKELALLKGAVAQLT---AAQHSS--------------------------------
PHYRA_81098    RYDVLKELALLKGAIAQLA---ATQHLS--------------------------------
PHYCA_511415   RYDVLKELTLLKGAIAQLT---AAQHSS--------------------------------
PITG_18458    RYDVLKELALLKGAIAQLT---ATQHIA--------------------------------
PPTG_17129    RYDVLKELALLKGAIAQLT---ATQHSA--------------------------------
PYU1_G001733   RYDVLKEITMLKGTIIQLV---AALESK--------------------------------
PYIR_13418    RYDVLKEITMLKGTIIQLV---TALESK--------------------------------
PYIW_19969    RYDVLKEVTMLKGTILQLV---TALETK--------------------------------
PYAP_17763    RYDVLKEVTMLKGTIMQLV---SVIQQS--------------------------------
PYAR_13571    RYDVLKEVTMLKGTITQLI-----------------------------------------
         .**::**: *.* : :                     

SPRG_06355    ESSTLEEPEVFEPNPKVPYLPAASRT----P----SPPKRESTVVRESIRASSKLSRESS
SDRG_01763    EDSTHEEPEVFEPNPKVPYLPAASRT----P----SPPKRESTVFRESTRASSKLSRESS
CCA22843     ------------SSPTGTNENHTTANKTAFS----ESAEDDEIISRFITPERSTIVADCS
CCI44111     ------------INAKINKLNHTTANGSACS----EGADDNEILSNFVTPDRSTVLSDCS
PYVX_23590    ----------------------GGGD----A----GSRPGSAGSATSAATTASSSSAELS
HYAP_07104    ------------TTSVPLSIQRSVSN----P----LSSADRGALTRQTSTMTSSATRDRL
PHALS_06476    ------------SSSSVSSTDSSSSD----P----LSSDERAALTRQTPTKTSQATRDRL
PHYKE_8395    ---------------SVSPSTSSSSD----P----LSAEDRAALTRVPSKLTSKTTKDRL
PHYSO_348903   ------------P-PSVSSTDSSSLD----P----LSADDRAKLVRQTSTKTSPATRERL
PHYRA_81098    ------------PAASVSSTESSSSD----P----LSADERAALTRQTSTKTSSATRERL
PHYCA_511415   ------------P--SVSSTESSSSD----P----LSAEERAALTRQTSTKTSAATRDRL
PITG_18458    ------------P-ASVSSTESSSSD----P----LSPDERAALTRQTSTKTSQATRDRL
PPTG_17129    ------------P-PSVSSTESSSSD----P----LSAEERAALTRQTSTKTSQATRDRL
PYU1_G001733   ------------GVRTLDAGGVAEPQ----P---ELSPAQLDTITRTTAVHTSKATKDRL
PYIR_13418    ------------GVRSLDASGAAVGAEAQPE----LSSDELDTISRTTALYTSKATKERR
PYIW_19969    ------------------------------G----LSTDEINTISRTTALFTSKATKDRR
PYAP_17763    ------------GGVHFDTATAAAMGIDVPPQANELSPEEKEALSRKTTTVVSKVTKERI
PYAR_13571    -----------------------------------------ETMARRTTTVASKSTKERI
                                   *  : 

SPRG_06355    KLSRESSKISRESSK--------LFRESTRQPIKDQALTQPW-ENVLNQHLPFLNT----
SDRG_01763    KLSRESSKLSRESSKLSRESSKLLFRESTRQPIKDQALTQPW-ENVLNQHLPFLNT----
CCA22843     YKSG----FVTERLNTK------DSSFSTSVPLDESQLSKPLDKDEFDEMFPCIDCFSDL
CCI44111     HITRL---VSQSSILR-------ESGLPTLMTMDEANLSKPLSKDEIDEMFPLIDCSGDV
PYVX_23590    PADRAAIGVAP-----------------TLAPVDDAALSAPLRPEQLDELFPLVDASTDI
HYAP_07104    AASRVNTYKPPPPAARA------SVRLTQLAPVADSALSTPLSSVQMNDLFPLIDFTTEL
PHALS_06476    AAPRINTNKAPPRAIRA------SARLTQLAPVADDALSTPLNSQQINESFPLIDFTSEL
PHYKE_8395    AKSRVNIHTVPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLNPQQINEMFPLIDFTSEL
PHYSO_348903   AASRANVQKTPPPFARA------SVRLTQLAPVADDALSTPLTSQQINEMFPLIDFTSEL
PHYRA_81098    AASRANIHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLTPQQINDMFPLIDFTSEL
PHYCA_511415   AASRLNVHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLSSQQINEMFPLIDFTSDL
PITG_18458    AASRTNIHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLNPQQINEMFPLIDSTSEL
PPTG_17129    AASRTNIHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLSPQQINEMFPLIDFTSEL
PYU1_G001733   AAREVT--AIPTIIRGT------NSRLTQLAPVADDALSTPLLQHQIDDMFPLVDFSADL
PYIR_13418    ATREDS----APVLVRA------SSRLTQLAPVADDALSTPLLQHQIDEMFPLVECSTEL
PYIW_19969    ATRDES---SSPMLVRA------SSRLTQLAPVADEALSTPLLQHQIDEMFPLIECSDEL
PYAP_17763    TTTRED--QIPPVLRST------SSRLTQLAPVDDSALSTPLHQEQIDDMFPLIDFSAEV
PYAR_13571    TTTRDD--MVPPLLRAT------SVRLTQLAPVDDSALSTPLTQEQIDELFPLLDFSAEV
                         .: : *: *   ::: :* ::   

SPRG_06355    QRPAMEMLPSTRTWAINQYIKWAQDAGPTNESRVLNVVGGAGAGKSTLLSHLVSNYPEQI
SDRG_01763    QRPAMEMLPSTRTWAINQYIKWAQDAGPTNESRVLNVVGGAGAGKSTLLSHLVSNYPEQI
CCA22843     KSNALKLARGTRVWALDRVKEWIESNFKSENDHILTIIGEGGSGKSTLAGYICQKFDAKL
CCI44111     ESNALKLASGTRGWALDHITKWIQSNFENGNERVLTIVGEGGAGKSTLAGYVCQKFAANL
PYVX_23590    AAFARARAPGTRDWATARVQEWLDSRFNVGQDTLLGVVGGPGTGKSTFCGSVCDMLQGNV
HYAP_07104    AAHARRLTPGSRTWALTRAEEWLESRFKAGMDPLLAVVGEGGSGKSAFCGTVAQQYRGQL
PHALS_06476    AAHARSLTPGSRSWALTRIQEWLDARFHMGNDTLLAVVGEGGSGKSAFCGTVAQQFRGNL
PHYKE_8395    AAHARGLVPGTRTWALTRVEEWLDARFNVGNDTVLAVVGDGGTGKSAFCGTVAQQFRGNL
PHYSO_348903   AAHARGLTPGSRTWALTRVEEWLDSRFNTGSDILLAVVGEGGTGKSAFCGTVAQQFRGNM
PHYRA_81098    AAHARSLTPGSRTWALTRVEEWLDARFNVGHDTLLAVVGEGGTGKSAFLGTVAQQFRGNL
PHYCA_511415   AAHARGLTPGSRTWALTRVEEWLDARFNVGTDTLLAVVGEGGTGKSAFLGTVAQQFRGNL
PITG_18458    AAHARGLTPGTRTWALTRVEEWLDARYNLGNDTLLAVVGEGGTGKSTFCGTVAQQFRGNL
PPTG_17129    AAHARGLTPGTRTWALTRVEEWLDARFNVGNDTLLAVVGEGGTGKSAFCGTVAQQFRGNL
PYU1_G001733   QLHAQKFDPTSREWAFERFQDWVDSRFNVGGDNLLALVGDGGSGKSTLVGALCDRFHDNI
PYIR_13418    QAFAQNYDPSSREWAIERFQEWVDSRFNVGVDNLLALVGDGGSGKSTLTGALCDKFHDNV
PYIW_19969    VALSRTYDSSSREWAVERFQEWIDSRFNVGVDNLLALVGEGGSGKSTLAGALSDKFHDNI
PYAP_17763    QIQSRIRETGSREWVFDRVQEWLDSRFNVGADVVLAMVGDAGSGKTVAAASVCDKYEDQV
PYAR_13571    QVQARIRDDGTREWAFDRVQEWLDSRFNVGSDVLLAMVGDAGTGKT--------------
           :   :* *. . .* :    . :* ::* *:**:       

SPRG_06355    MASHFVRYDERHATSA--ILMSLAHQISCKLPDFQQQLVRLNLAYLIQEPDPVVLATKLL
SDRG_01763    MASHFVRYDERH--APSAILMSLAHQISCKLPDYQQQLVRLNLPYLIQEPDPIVLATKLL
CCA22843     HAYHFCQFDRKSRSSSRDVVLSLVSQFASKNPLYKRQLTCLNLRYILKESNPLVMANKLL
CCI44111     HAYHFFQFDRKLGSSSRDVVLSLVSQFASKLQLYKRQLTRLNLRYILAESNPLVMATKLL
PYVX_23590    LATHFCKFDRKAKSTPRVVLLSLVRQVVANLPPFKRQLARLNLKYVLEEPDVFVLAGKVL
HYAP_07104    VAAHCCQFDRKGKSSPRNVLLSVVHQLVVNLPLFKNQLARLNLKYVLEEADPVLLASKVL
PHALS_06476    LAAHCCQFDRKSKSRPRNVLLSMVHQLVDNLPLFKNQLARLNLRYVLEETDPFLLANKVL
PHYKE_8395    LAAHCCQFDRKSKSTPRNVLLSFVHQLVDNLPPFKNQLARLNLKYVLEESDPFLLAAKVF
PHYSO_348903   LAAHCCQFDRKSKSTPRNVLLSMVHQIVDNYPPFKNQLARLNLKYVLEEADPMLLAAKVL
PHYRA_81098    LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDSLPPFKNQLARLNLKYVLEEADPFVLAGKVL
PHYCA_511415   LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDNLPLFKNQLARLNLKYVLEEADPILLAGKVL
PITG_18458    LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDSLPSFKNQLARLNLKYVLEEADPFLLAGKVL
PPTG_17129    LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDNLPSFKNQLARLNLKYVLEEADPFLLAGKVL
PYU1_G001733   VALHLCKFDRKSKSSPRNVLLSLVNQLIANLPLFKNQLARLNLKYVLEETDPLVLARKVL
PYIR_13418    VAMHLCVFDRKSKSSPRNVLLSLVNQLISNLPLFKNQLARLNLKYVLEETDPLVLARKVL
PYIW_19969    VAIHLCTFDRKSKSSPRNVLLSLVNQMISNLPLFKNQLARLNLKYVLEESDPVVLARKLL
PYAP_17763    VAKHFCKFDRKAKSSPRNVLLSLVNQLTSSLPMFKSQLARLNLKYVLEETDVPALSRKVL
PYAR_13571    ---HFCKFERKGKSSPRNVLLSVVNQLTATLPTFKSQLARLNLKYVLEETDVLALARKVL
           *  :: .  . :::*.. *. .  :: **. *** *:: *.:  :: *::

SPRG_06355    IEPLRSMPAPLESQ-VIVLDAVDEDAST-PG--T-NLISLLADVALEFPSWVLFLLSSRP
SDRG_01763    IEPLRSMPAPLESQ-VIVLDAVDEDVST-PG--A-NLISLLADVALEFPSWVLFLLSSRL
CCA22843     IEPLRAIPVSNSTRGFVLFDGIDQCLVE-NE--SNDLLDLISHITQRFPSCIGFVVTSKA
CCI44111     IDPLRAIPESDSTFGFVLFDGIDQCLVK-NQ--SNDLLELLSHITERFPSWIGFVVTSKA
PYVX_23590    IDPLAACEEPITAK-CLVLDGLDQCKTSRRGGVRNELLEFLAHVVPQLPSWLGVLVSSKP
HYAP_07104    VDPLNALEDPVDVA-FMLVDGIDQCNVGPAG--RNELLEFLAQLIPQLPSWLGVIVSSKP
PHALS_06476    IDPLNALEEPTHST-FILIDGIDQCATGSNG--RNELLEFISQIISLLPSWVGFLVSSKP
PHYKE_8395    VDPLNAVEEPIHAT-FMLVEGLDQCSAGPNG--RNELLEFLSQIIPQLPSWVGFMISSKP
PHYSO_348903   VDPLNALEEPVQAA-FMMVDGIDQCAAGAQG--RNELLEFFAQIIPQLPTWVGFLLSSKP
PHYRA_81098    VDPLNAMEEPMHAT-FMLVDGIDQCSAGPRG--RNELLEFFAQVIPLLPSWVGFMVSSKP
PHYCA_511415   VDPLNAMEEPVHAT-FMLVDGIDQCSAGPNG--RNELLQFFAQVIPQLPSWIGFLMSSKP
PITG_18458    VDPLNAVEEPMHAT-FILVDGIDQCAVGSNG--RNELLELFAQVIPQLPSWVGFLVSSKP
PPTG_17129    VDPLNAMEEPMHAT-FMLVDGIDQCAAGLNG--RNELLEFFAQVIPQLPSWVGFLISSKP
PYU1_G001733   VDPLCALEEPLTAK-VLLVDGIDQCKS--KD--RNDLLDFLAAIIPEFPTWLGIFITSKP
PYIR_13418    VDPLCALEEPLTAK-VFVFDGIDQCKS--KG--RNDLLDFLAVIIPELPTWVGVFITSKP
PYIW_19969    VDPLCALEEPMTAK-VFMIDGLDQCKS--RG--RNDLLDFLAVIIPELPTWIGVFITSKP
PYAP_17763    IDPLNALEEPLTPK-FVVFDAIDQCRTG-VG--YNDLQDFLSAIIPECPKWLGFLVSSKP
PYAR_13571    VDPLASLEEPLTAK-FVLLDGLDQCGVA-NG--YNDLLDFLSVVVPECPSWLGFLITTKP
         ::** :  .   .:.:.:*:      :* .::: :  *. : ..:::. 

SPRG_06355    VDSVLKALPTHDVLHFHMEHRPFAADCTIAVQSLMDKHGLDD-KNILFLLKAKSQGSFLY
SDRG_01763    VESVLKALPAHDVLHFHMEHRPFAADCTIAVQSVMDKHGLDD-KNILFLLKAKSQGSFLY
CCA22843     SPAFDAKFKSKSIIHLHERNGKFMNDSRILMENSILNFEPKHTNEACDILMRKSGGNGLY
CCI44111     FPAFAARLKTNSVIHLDGSNVHFLQDSRILMENLLLYFEPKHTNEACDILMRKSGGNSLY
PYVX_23590    APELATQLKFTSLLDFSGKNKLFVQDARFLVDDIAANFADAHAAEARRLLETKAGGNFAY
HYAP_07104    SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNEAFVADVSSLVDEIACHFKHEDVEEAKEVLKHKSGGNFAY
PHALS_06476    SSKLAKCLPVSSVLDFSAKNGAFVADASSLVEDISQYFSDDDAVEAKRMLTKKSGGNFAY
PHYKE_8395    FSKFAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVSDVSSLVDDIARNFSDEDSAEAKRVLKRKSGGNFAY
PHYSO_348903   SSKLAKRLPVSSVLDFSAENDAFVADVAPLVEDIARNFSDDDFVKAKSMLKQKSGGNFAY
PHYRA_81098    SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVSDVSSLVEDVARNFSDNDAAEAKKVLKQKSGGNFAY
PHYCA_511415   SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVADVSSLVDDIARNFSDDDAAEAKKVLKHKSGGNFAY
PITG_18458    SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVADASSLVDDIARNFSDDDAAEAKKVLKKKSGGNFAY
PPTG_17129    SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVADVSSIVDDIARNFSDDDTAEAKKVLKKKSGGNFAY
PYU1_G001733   SPELPAKLAITSLLDFSPKNANYMNDTIILINDIIGNFSDKDVSEARDILKRKSGGNFTF
PYIR_13418    SPELPAKLAITSLLDFSAKNTNYMNDTIILINDIIGNFSDKDVPQAREILKRKSGGNFTF
PYIW_19969    SPELPARLAISSLLDFSAKNTNYMNDTVIMINDIIGSFSDKDVPQAREILKRKSGGNFTF
PYAP_17763    SPEFAVSVPVSSVLDFSAQNANYMNDTVFLINDIAAVFHDNDQAEAKQILKTKSGGNYSY
PYAR_13571    SPEFAQKVPVTSLLDFSAKNAAYVNDTAVLLRDIVAIFPTEDQADATQILKTKSCGNYSY
           .  .  .:: :  : : *  : .  .   .  :* *: *. :

SPRG_06355    LQFVDQAFAM-------IHSEIDAGMILELPKTLYEIYDQVFEEKYGKGRRRVWQKVQPV
SDRG_01763    LQFVDQAFSM-------IHSEIDAGMILELPKTLHEIYDQVFEEKYGKGRRRVWQKVQAV
CCA22843     LQFTERALSHPILH--GERTFLSLDVLDELPDSVDDIFFTIFEDKFGQGHQRVWKNVKPI
CCI44111     LQFINRALSHPILH--GEQTFLSLDVLDELPESVDEIIFTIFDDKFGQGHQRVWKNAKPI
PYVX_23590    LDFTRQALSSPGL----DDGELELDMLHDLPESLYEIYLEIFEDN---------------
HYAP_07104    LEFTKQALS--GMASVSKEGVVAIDVLRELPETLYDIYAEIFEDKFGHGRARVWSKAEQV
PHALS_06476    LEFTKQALSHPGMAVTSTNGVVPLSVLRELPETLYDIYAEIFEDKFGQGHARAWGKAKPL
PHYKE_8395    LEFTKQALSHPGMAMASKEGAVPLEVLDDLPQSLFDIYTEIFEDKFGQGRARIWAKAKPL
PHYSO_348903   LEFTKQALSHPGMAAASKEGAVPLGVLNDLPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
PHYRA_81098    LEFTKQALSHPGMAAASKEGAVPLSVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
PHYCA_511415   LEFTKQALSHPGMTATSKEGAVPLGVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
PITG_18458    LEFTKQALSHPGIAAASKEGAVPLEVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
PPTG_17129    LEFTKQALSHPGMAAASKEGAVPLEVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
PYU1_G001733   LDFTKQALSHPGME--EENGYVPLDVLHDLPESIYEIYDEIFEDKFGKGHNRLWKKVQPL
PYIR_13418    LDFTKQALSHPGME--EDNGYIPLDVLHDLPESIYEIYEEIFEDKFGKGRSRIWKKVQPL
PYIW_19969    LDFTKQALSHPGME--EDNGYIPLDVLHDLPESIYEIYEEIFEDKFGKGRNRIWKKVQPL
PYAP_17763    LEFTKQALSNPGME--EASGFVPVDVLHDLPQSLYEIYEEIFEDKFGKGRTRVWRKALPV
PYAR_13571    LEFTRQAMSNPGME--APQGSVPVDVLHDLPQSLYEIYEEIFEDKFGKGRTRLWRKALPV
         *:* .*::      :  :: :**.:: :*  :*:::        

SPRG_06355    LEAIVGAATLSHEKNACPFVTESDVQHIFKLGQPDLALIARSFEDIVAVDEETGVYRLQS
SDRG_01763    LEAIVGAATISHEKNACPFVTESDVQHIFKLGQPDLALIARSFEDIVTVDEDTGVYRLQS
CCA22843     LEAIVAAAA-----GSHPLVGERQIKQRFQLGKEEWRMMKRSFTDIICC--GTEGYRIIT
CCI44111     LEVIVAAAA-----GPYPLVGESQIKQQFELRENEWRMINRAFTDIIHC--GTDGYRIIN
PYVX_23590    ---------------------------------DDMRLVKRSFVDIIAV--RGGCYRIES
HYAP_07104    LQLAIGATA-----GPYSPVTEEQAQEHFRLTTEDLRLLRRSFVDLVAV--KHGIYRIEN
PHALS_06476    LQLIVGAAA-----GPYSLVTEEQAKKQLDLNADDLRMLRRSFVDIVAV--KH-------
PHYKE_8395    LQLIVGAAA-----GPYSPVTEGQAKEHFGFTTEDLRMLRRSFVDLVEV--KHGAYRLES
PHYSO_348903   LQLVVGAAS-----GPYSPVTEEQAREHFNLTAEDLRMLRRSFVDLVAV--RHGSYRIES
PHYRA_81098    LQLIVGAAA-----GPYSLVTEEQAKKHFNLTAEDLRMLRHSFVDLVAV--RHGAYRIES
PHYCA_511415   LQLVVGAAS-----GPYSPVTEEQAKEHFKLTAEDLRMLRRSFVDLVAV--KHGSYRIES
PITG_18458    LQLVVGAAA-----GPYSPVTEEQAKEHFNLTTEDLRMLRRSFVDLVSV--KHGSYRIES
PPTG_17129    LQLIVGAAA-----GPYSPMTEEQAKEHFKFTAEDLRMLRRSFVDLVAV--KHGAYRIES
PYU1_G001733   LDLIVTAAS-----GPYALITEEQAQEQFSLSRDDIRMIRRAFTDIIDV--RHGTYRMET
PYIR_13418    LELIVTAAS-----GPYALITENQAQEQFSLSKEDIRTIRRAFVDIIAV--NHGTYRIET
PYIW_19969    LELIVTAAS-----GPYALITETQAQEQFALSKEDIRTIRRSFVDIIDV--RHGTYRIEN
PYAP_17763    LQLIFTAAS-----GPYAQITEQNIMDSLSYTKDEVRMLRRAFIDIISI--RHGTYAIVS
PYAR_13571    LQLIFTAAS-----GPYAQITEQHVMDSLSYAKDDVRMLRRAFIDIISI--RHGTYHIVS
                          :  : .:* *::       

SPRG_06355    KGLFDYLVDTSRSQEVAHINVERGVHYLTKG-----------------------------
SDRG_01763    KGLFDYLVDTARSQEVTHINVERGIHYLTKG-----------------------------
CCA22843     SSLFAWLIVENRS-QHFYIDPKAGIKFLL-------------------------------
CCI44111     SSLYDWLVVEKRS-QHFHLNPQAVFKFLR-------------------------------
PYVX_23590    SALFEWLSDPARSGESFFFDADAGVDELRRLQQHVAAKAKQQSD--------EADAQGHE
HYAP_07104    SALCAWLCDPARAEEQFYFNIDDALQALRKM---------RRAS----------------
PHALS_06476    -------------EEQFYFSIEDALLALRKM---------RLNS--------SSDSSSGD
PHYKE_8395    SALCSWLSDPARSEEQFYLSVDDALTALRKL---------RRSR--------SSGSNSDH
PHYSO_348903   SALCAWLSDPARSEEQFYFSIDDALQALRQM---------RRSG--------SSGSSSGH
PHYRA_81098    SALCGWLSDPARSEEQFYFAIDDAIQALRSM---------RRSV--------SSSSHSNS
PHYCA_511415   SALCAWLSDPARSEEQFYFSIDDALHALRKM---------RRNV--------SSSGHSHS
PITG_18458    SALCAWLSDPARSEEQFYFSVDDALLALRKI---------RRVG--------SSSSSSGH
PPTG_17129    SALCAWLSDPARSEEQFYFSIDDALQALRKM---------RRVS--------SSGSSSGH
PYU1_G001733   SAMYEWLVDPQRSGEQFYVNISASMDILRRL---------HRKS--------STDTHSVA
PYIR_13418    SALFEWLVDPQRAGEQFYVDVSGGMNLLRQL---------HHQD--------SSDTHSAA
PYIW_19969    SALFEWLVDPQRAGEQFYVDVSGGMSALRQL---------HHQD--------SSETHS--
PYAP_17763    SAVYDWLTDQQRKGEQYFIDVNLYVKVLRKV---------LRGEKLNMPGTSSSGTSERS
PYAR_13571    SALFDWLTDPQRKGEPYHVDVTLHVKVLRRV---------LRGEKLQLPGTAHGTPASER
                : ..   . *                

SPRG_06355    ---------------------------NVPYK---PSKKPKVTFDI--------------
SDRG_01763    ---------------------------NVPYK---PSKKPKVTFDV--------------
CCA22843     ------------------------------------------------------------
CCI44111     ------------------------------------------------------------
PYVX_23590    RRRMSRRESARSTASNSSSSTSSRSHSPPPAR---TSSRVSSRYEPPAN-PS-KPVGILK
HYAP_07104    ----ASASSGQLT-------SSGSSNGSAPGR---SQSPQKVQTE-----SDCQPVSILK
PHALS_06476    P---GISSDKNAP-DHNRRLSRANSRGKLPNK---SQ-----RHEPRTNFENYKPVGILK
PHYKE_8395    SHSGSSSSDGSVPSTTSHTPSRATSSRAASSK---SHQRAHTRHEPRVN-PEFKPMGILK
PHYSO_348903   S---GSSSDGTTS---APTLSRTTSR--GATK---SHHRSHVKHEPRAN-PDYKPVGILK
PHYRA_81098    ----GSSDDSPPTSRRGHTSSRASSRV-TTSK---SNQRAHTRHDPRAT-QEFKPVGILK
PHYCA_511415   ----GSSSDSSAT---HHTSSRASSRVTASSK---SQQRSHTRHEPRTN-PG-KPVGILK
PITG_18458    S---GNSSDGKAA-KNGHASSRPSNRVKTSSK---THQRAHTRYEPRTS-PDYKPVGILK
PPTG_17129    S---GSSSDGKAT-------HRASSRVKTSSK---THQRAHTRHEPRAN-PDFKPVGILK
PYU1_G001733   S---SESSSHHTPSNVSTASSYLSLNVPPPAA---PAQK-----------VNFKPVGILK
PYIR_13418    S---SEASSNNVS--------------NVSTA---SSHLSYVVPPPAAPKVNFKPVGILK
PYIW_19969    ----VGSSDGSSS----------NATSNVSTA---SSHLSYVVPPPVPK-VNFKPVGILK
PYAP_17763    TMSRSGASISTSSTSSSDRSSGGSNNHSTPSTRTSSSSYPAKLHEPNLN-PS-KPVGILK
PYAR_13571    ATTTSRSPASPESSSSTASSDRSSGGGKTRVT---SMTTPPKRHEPNMA-PREKPVGILK
                                       

SPRG_06355    -------
SDRG_01763    -------
CCA22843     -------
CCI44111     -------
PYVX_23590    RGRL---
HYAP_07104    RGRM---
PHALS_06476    RGKL---
PHYKE_8395    RGKM---
PHYSO_348903   RGTTY--
PHYRA_81098    RNKL---
PHYCA_511415   RGKL---
PITG_18458    RNKL---
PPTG_17129    RNKL---
PYU1_G001733   KK-----
PYIR_13418    KK-----
PYIW_19969    KK-----
PYAP_17763    NTPRA--
PYAR_13571    RTTTSAF
             

FASTA format
>SPRG_06355
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
--------------MRFATY----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------TLQSFLQPRR-----------HAHAMAKFF-RRSASKMSLRGDDVTAS
MPRERVTLSG--------VTASAITASN--------------------------------
-YSS---------------------------YQLDTL-----HETVASMNKQLDEYKRET
IARLDHV-------EGTVRDSTRRAISNQATNHIV-------------------------
------PAKAYRDEPTGFENTSDAPA----PSMAMDAAVDEMKRHVDGIRRDVMMELHTT
KYDLLKEMTMLRGAVMQLV---DAMHQQ--PRAAATPLLRTEDRKLSVMSDATVSSEADS
ESSTLEEPEVFEPNPKVPYLPAASRT----P----SPPKRESTVVRESIRASSKLSRESS
KLSRESSKISRESSK--------LFRESTRQPIKDQALTQPW-ENVLNQHLPFLNT----
QRPAMEMLPSTRTWAINQYIKWAQDAGPTNESRVLNVVGGAGAGKSTLLSHLVSNYPEQI
MASHFVRYDERHATSA--ILMSLAHQISCKLPDFQQQLVRLNLAYLIQEPDPVVLATKLL
IEPLRSMPAPLESQ-VIVLDAVDEDAST-PG--T-NLISLLADVALEFPSWVLFLLSSRP
VDSVLKALPTHDVLHFHMEHRPFAADCTIAVQSLMDKHGLDD-KNILFLLKAKSQGSFLY
LQFVDQAFAM-------IHSEIDAGMILELPKTLYEIYDQVFEEKYGKGRRRVWQKVQPV
LEAIVGAATLSHEKNACPFVTESDVQHIFKLGQPDLALIARSFEDIVAVDEETGVYRLQS
KGLFDYLVDTSRSQEVAHINVERGVHYLTKG-----------------------------
---------------------------NVPYK---PSKKPKVTFDI--------------
-------
>SDRG_01763
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------MALRSCA----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------RVESAASVHHLHIASFLQQRRHAHAMAKFF-RRSSSKMGGLRGDDVTA
SMP-RERVTL------SGVTASAVTASN--------------------------------
-YSS---------------------------YQLDTL-----HETVASMNKQLDEYKRET
IARLDHV-------EGSVRESTRRAISNQATNHIV-------------------------
------PAKAYRDEPTGFENTSDAPA----PSMAMDAAVDEMKRHVDGIRRDVMMELHTT
KYDLLKEMTMLRGAVMQLV---DAMHQQSTPRAVATPLLRTEDRKLSVMSDATVSSEADS
EDSTHEEPEVFEPNPKVPYLPAASRT----P----SPPKRESTVFRESTRASSKLSRESS
KLSRESSKLSRESSKLSRESSKLLFRESTRQPIKDQALTQPW-ENVLNQHLPFLNT----
QRPAMEMLPSTRTWAINQYIKWAQDAGPTNESRVLNVVGGAGAGKSTLLSHLVSNYPEQI
MASHFVRYDERH--APSAILMSLAHQISCKLPDYQQQLVRLNLPYLIQEPDPIVLATKLL
IEPLRSMPAPLESQ-VIVLDAVDEDVST-PG--A-NLISLLADVALEFPSWVLFLLSSRL
VESVLKALPAHDVLHFHMEHRPFAADCTIAVQSVMDKHGLDD-KNILFLLKAKSQGSFLY
LQFVDQAFSM-------IHSEIDAGMILELPKTLHEIYDQVFEEKYGKGRRRVWQKVQAV
LEAIVGAATISHEKNACPFVTESDVQHIFKLGQPDLALIARSFEDIVTVDEDTGVYRLQS
KGLFDYLVDTARSQEVTHINVERGIHYLTKG-----------------------------
---------------------------NVPYK---PSKKPKVTFDV--------------
-------
>CCA22843
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------MR
SQC-DTSMSL------PSEVDDAIDDSF--------------------------------
-YSY--------------------------------------NPAIDDCVQSGTVRRSYR
KIKL----------ERTESESTKN------------------------------------
------------------------------QFEAVRNEIQDMRNEIQSVRQELLEAIQST
RYDLVKEIIALQGKVTGIGNGLTKIDVK--------------------------------
------------SSPTGTNENHTTANKTAFS----ESAEDDEIISRFITPERSTIVADCS
YKSG----FVTERLNTK------DSSFSTSVPLDESQLSKPLDKDEFDEMFPCIDCFSDL
KSNALKLARGTRVWALDRVKEWIESNFKSENDHILTIIGEGGSGKSTLAGYICQKFDAKL
HAYHFCQFDRKSRSSSRDVVLSLVSQFASKNPLYKRQLTCLNLRYILKESNPLVMANKLL
IEPLRAIPVSNSTRGFVLFDGIDQCLVE-NE--SNDLLDLISHITQRFPSCIGFVVTSKA
SPAFDAKFKSKSIIHLHERNGKFMNDSRILMENSILNFEPKHTNEACDILMRKSGGNGLY
LQFTERALSHPILH--GERTFLSLDVLDELPDSVDDIFFTIFEDKFGQGHQRVWKNVKPI
LEAIVAAAA-----GSHPLVGERQIKQRFQLGKEEWRMMKRSFTDIICC--GTEGYRIIT
SSLFAWLIVENRS-QHFYIDPKAGIKFLL-------------------------------
------------------------------------------------------------
-------
>CCI44111
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MS----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------LPSEADDD---
-------------------FADDV------------------------------------
-HS----------------------------FNP---------VSDESSLQSGSVHKSHR
KFRP----------ERTESESTQK------------------------------------
------------------------------QIEAFRDEIKGMRKEIQNVRQELIEAIQCT
RYDILKEIVTLKGQVATMS---IKIDSP--------------------------------
------------INAKINKLNHTTANGSACS----EGADDNEILSNFVTPDRSTVLSDCS
HITRL---VSQSSILR-------ESGLPTLMTMDEANLSKPLSKDEIDEMFPLIDCSGDV
ESNALKLASGTRGWALDHITKWIQSNFENGNERVLTIVGEGGAGKSTLAGYVCQKFAANL
HAYHFFQFDRKLGSSSRDVVLSLVSQFASKLQLYKRQLTRLNLRYILAESNPLVMATKLL
IDPLRAIPESDSTFGFVLFDGIDQCLVK-NQ--SNDLLELLSHITERFPSWIGFVVTSKA
FPAFAARLKTNSVIHLDGSNVHFLQDSRILMENLLLYFEPKHTNEACDILMRKSGGNSLY
LQFINRALSHPILH--GEQTFLSLDVLDELPESVDEIIFTIFDDKFGQGHQRVWKNAKPI
LEVIVAAAA-----GPYPLVGESQIKQQFELRENEWRMINRAFTDIIHC--GTDGYRIIN
SSLYDWLVVEKRS-QHFHLNPQAVFKFLR-------------------------------
------------------------------------------------------------
-------
>PYVX_23590
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MT----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------KLKTKLRGGGSSSRRERDLKRAQSDGVPLP-DDESLRLSRQVAEDALR
FQR-HTTLSS-----ASSAMSDDVEEMF--------------------------------
-YGGGPGGHA-------------GHGGHAGHGGA--------DRSTAGSVRTTDVYRTTE
QLRSTG--LEPLA-EDRVLPPAV-------------------------------------
-------PYGSVPHTSG--PHADGPG----GLAALRAELADVRAETQAIRREVMNELHVL
RYDVLKEVTVLKGAVAQLL---AALAP---------------------------------
----------------------GGGD----A----GSRPGSAGSATSAATTASSSSAELS
PADRAAIGVAP-----------------TLAPVDDAALSAPLRPEQLDELFPLVDASTDI
AAFARARAPGTRDWATARVQEWLDSRFNVGQDTLLGVVGGPGTGKSTFCGSVCDMLQGNV
LATHFCKFDRKAKSTPRVVLLSLVRQVVANLPPFKRQLARLNLKYVLEEPDVFVLAGKVL
IDPLAACEEPITAK-CLVLDGLDQCKTSRRGGVRNELLEFLAHVVPQLPSWLGVLVSSKP
APELATQLKFTSLLDFSGKNKLFVQDARFLVDDIAANFADAHAAEARRLLETKAGGNFAY
LDFTRQALSSPGL----DDGELELDMLHDLPESLYEIYLEIFEDN---------------
---------------------------------DDMRLVKRSFVDIIAV--RGGCYRIES
SALFEWLSDPARSGESFFFDADAGVDELRRLQQHVAAKAKQQSD--------EADAQGHE
RRRMSRRESARSTASNSSSSTSSRSHSPPPAR---TSSRVSSRYEPPAN-PS-KPVGILK
RGRL---
>HYAP_07104
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MH----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------RLKNKLRL-------------HKKDGTWDL-DEDSMRLKQ-NQDHVVR
LDR-SGTLTD------TVNETDDVEEMF--------------------------------
-YS----------------------------------------STQTRSTNGPPQYRSTE
QLPGRLLTLTSLN-EDAETPSGGSNASSSFSQFSDH------ATSISSVNLTSTH-----
------HHLTTSTSMMSHPRAVGGAS---SELEQLRFELIEVKQEVAAIRQHVVNELHVT
RYDVLKELALLKGAIAQLT---GTFPPP--------------------------------
------------TTSVPLSIQRSVSN----P----LSSADRGALTRQTSTMTSSATRDRL
AASRVNTYKPPPPAARA------SVRLTQLAPVADSALSTPLSSVQMNDLFPLIDFTTEL
AAHARRLTPGSRTWALTRAEEWLESRFKAGMDPLLAVVGEGGSGKSAFCGTVAQQYRGQL
VAAHCCQFDRKGKSSPRNVLLSVVHQLVVNLPLFKNQLARLNLKYVLEEADPVLLASKVL
VDPLNALEDPVDVA-FMLVDGIDQCNVGPAG--RNELLEFLAQLIPQLPSWLGVIVSSKP
SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNEAFVADVSSLVDEIACHFKHEDVEEAKEVLKHKSGGNFAY
LEFTKQALS--GMASVSKEGVVAIDVLRELPETLYDIYAEIFEDKFGHGRARVWSKAEQV
LQLAIGATA-----GPYSPVTEEQAQEHFRLTTEDLRLLRRSFVDLVAV--KHGIYRIEN
SALCAWLCDPARAEEQFYFNIDDALQALRKM---------RRAS----------------
----ASASSGQLT-------SSGSSNGSAPGR---SQSPQKVQTE-----SDCQPVSILK
RGRM---
>PHALS_06476
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------MVG-TMH----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------KLKNKLRGSLL----------LKKESAYEL-NDDSLRRKH-TQDETVR
VDR-SATLTD------TVNMTDDVEEMF--------------------------------
-YN----------------------------------------RST--ATSGIPQYRTTE
QIRGNNLALYALH-EDFETQSTASDASSSFSQFSATTPSSYAASTPGN--HAGIH-----
------HDFSTMYNTTSTLPAISGDF----DLERLHSEVLKIKSEVKTIRREVMNELHVT
RYDVLKELTLLKGAIAQLA---STKSLN--------------------------------
------------SSSSVSSTDSSSSD----P----LSSDERAALTRQTPTKTSQATRDRL
AAPRINTNKAPPRAIRA------SARLTQLAPVADDALSTPLNSQQINESFPLIDFTSEL
AAHARSLTPGSRSWALTRIQEWLDARFHMGNDTLLAVVGEGGSGKSAFCGTVAQQFRGNL
LAAHCCQFDRKSKSRPRNVLLSMVHQLVDNLPLFKNQLARLNLRYVLEETDPFLLANKVL
IDPLNALEEPTHST-FILIDGIDQCATGSNG--RNELLEFISQIISLLPSWVGFLVSSKP
SSKLAKCLPVSSVLDFSAKNGAFVADASSLVEDISQYFSDDDAVEAKRMLTKKSGGNFAY
LEFTKQALSHPGMAVTSTNGVVPLSVLRELPETLYDIYAEIFEDKFGQGHARAWGKAKPL
LQLIVGAAA-----GPYSLVTEEQAKKQLDLNADDLRMLRRSFVDIVAV--KH-------
-------------EEQFYFSIEDALLALRKM---------RLNS--------SSDSSSGD
P---GISSDKNAP-DHNRRLSRANSRGKLPNK---SQ-----RHEPRTNFENYKPVGILK
RGKL---
>PHYKE_8395
MTIAPPHQLVLQGYLHKQASGPSSKHLKLWRIRYFLLTKNELTYSTKSGRKPRLLLSLGD
VQVIDDQNQVRHPGNFVFVLQTPSRRLFLSATTEQERRSWVSELRALLAGGYNPSHSEPT
VFGRKLSDSVKTSTVGTTLHDRRKAARKRVSKERRAEKRRQQLPKIKQTFSEMWVEEVFT
LPSGGTRAEMPLLDALCFAGIPKELRGRVAEGSEVPLTTDINDRNRARRSSAVLPVQNML
KDAVGIAEMLVAHDLGYVQGMSYLAATLCFHMDSFTAFKALVALMSSSLLFDMFRLEATR
TFHYIEVYNQILEHELPALAAHFQEQGIDAQMYAVDWSLPLDLALRLWDVYVLLGTPFFF
QASMGLLTLFQDSLLEMDAGDIMRLLHNFPKTTSSCQLFEAISSNPLETMAARGKQSVFA
AFNKLQVIAVESEGSDEERQLERKERQKAKKKSRNKKKHSDSVQLKDLAFVAAPKPKKTK
GKKNKTVNSSQSPAGSPAEETSVADAKREEKQSEVMEPKRALADVIKGPQKNGVKVQQPV
VPQQQKKAASPPKQQQSQQKPQQKPQQKQQQPPPTSVTTPPAATAPQSTSEAELGAVYSP
TYIKITRVDGQMTRTVAVTDVMDQLLHYGQQTSQLLMVQEQLGDQLQRSAEIINGLQNEV
TMFRQMCLNLQAELKNKLRSSKL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLNK-QQQDADR
FDR-NTAMTD------TVNVSDDVEDMF--------------------------------
-YG----------------------------RST--------TQSQLSNTSDVPSYRTTE
QMRGTNSTLTALHEEEAMTPSAS-HLSNSFA-------SSY-ASTPGNYQNPPTF-----
------NGFNTTHST-GLSRTISEDTYNNNEVSRLRAELQEVKAEVQTIRREVMNELHMT
RYDVLKELTLLKGAVAQLS---AAQTTG--------------------------------
---------------SVSPSTSSSSD----P----LSAEDRAALTRVPSKLTSKTTKDRL
AKSRVNIHTVPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLNPQQINEMFPLIDFTSEL
AAHARGLVPGTRTWALTRVEEWLDARFNVGNDTVLAVVGDGGTGKSAFCGTVAQQFRGNL
LAAHCCQFDRKSKSTPRNVLLSFVHQLVDNLPPFKNQLARLNLKYVLEESDPFLLAAKVF
VDPLNAVEEPIHAT-FMLVEGLDQCSAGPNG--RNELLEFLSQIIPQLPSWVGFMISSKP
FSKFAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVSDVSSLVDDIARNFSDEDSAEAKRVLKRKSGGNFAY
LEFTKQALSHPGMAMASKEGAVPLEVLDDLPQSLFDIYTEIFEDKFGQGRARIWAKAKPL
LQLIVGAAA-----GPYSPVTEGQAKEHFGFTTEDLRMLRRSFVDLVEV--KHGAYRLES
SALCSWLSDPARSEEQFYLSVDDALTALRKL---------RRSR--------SSGSNSDH
SHSGSSSSDGSVPSTTSHTPSRATSSRAASSK---SHQRAHTRHEPRVN-PEFKPMGILK
RGKM---
>PHYSO_348903
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------MVGNTMH----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------RIKNKLRSSRLGS--------SKKDAAWAL-DEDSLRLKQAQDDAPVR
YDR-SGTLSD------TVNVTDDVEDMF--------------------------------
-YG----------------------------RN---------NRSTASAASDVPQYRTTE
QLRDTHLTLSALH-EDAETPSATNNLSSSFSQFSVTTPSNYAASTPGNFSNHNGQNNNTN
QSTTFARGFSAIPTTVG--SAVAEEG----ELERLRAEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
RYDVLKELALLKGAVAQLT---AAQHSS--------------------------------
------------P-PSVSSTDSSSLD----P----LSADDRAKLVRQTSTKTSPATRERL
AASRANVQKTPPPFARA------SVRLTQLAPVADDALSTPLTSQQINEMFPLIDFTSEL
AAHARGLTPGSRTWALTRVEEWLDSRFNTGSDILLAVVGEGGTGKSAFCGTVAQQFRGNM
LAAHCCQFDRKSKSTPRNVLLSMVHQIVDNYPPFKNQLARLNLKYVLEEADPMLLAAKVL
VDPLNALEEPVQAA-FMMVDGIDQCAAGAQG--RNELLEFFAQIIPQLPTWVGFLLSSKP
SSKLAKRLPVSSVLDFSAENDAFVADVAPLVEDIARNFSDDDFVKAKSMLKQKSGGNFAY
LEFTKQALSHPGMAAASKEGAVPLGVLNDLPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
LQLVVGAAS-----GPYSPVTEEQAREHFNLTAEDLRMLRRSFVDLVAV--RHGSYRIES
SALCAWLSDPARSEEQFYFSIDDALQALRQM---------RRSG--------SSGSSSGH
S---GSSSDGTTS---APTLSRTTSR--GATK---SHHRSHVKHEPRAN-PDYKPVGILK
RGTTY--
>PHYRA_81098
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------MVG-TMH----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------RLKNKL---RL----------HKKDANWAL-DEDSLRLKQ-TQDDALR
LDR-STTLTD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
-YG---------------------------------------GRST---VSDVPQYRTTE
QLRGTHMTLSALH-EDAEASNAS----SSFSQFSATTPSNYAASTPGHVPNQGAY-----
------HDFSTAHSTT---RAISDAF----ELERLRSEVVEVKEEVKAIRREVMNELHVT
RYDVLKELALLKGAIAQLA---ATQHLS--------------------------------
------------PAASVSSTESSSSD----P----LSADERAALTRQTSTKTSSATRERL
AASRANIHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLTPQQINDMFPLIDFTSEL
AAHARSLTPGSRTWALTRVEEWLDARFNVGHDTLLAVVGEGGTGKSAFLGTVAQQFRGNL
LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDSLPPFKNQLARLNLKYVLEEADPFVLAGKVL
VDPLNAMEEPMHAT-FMLVDGIDQCSAGPRG--RNELLEFFAQVIPLLPSWVGFMVSSKP
SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVSDVSSLVEDVARNFSDNDAAEAKKVLKQKSGGNFAY
LEFTKQALSHPGMAAASKEGAVPLSVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
LQLIVGAAA-----GPYSLVTEEQAKKHFNLTAEDLRMLRHSFVDLVAV--RHGAYRIES
SALCGWLSDPARSEEQFYFAIDDAIQALRSM---------RRSV--------SSSSHSNS
----GSSDDSPPTSRRGHTSSRASSRV-TTSK---SNQRAHTRHDPRAT-QEFKPVGILK
RNKL---
>PHYCA_511415
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MH----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------RLKNKLRSSRL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLKQ-QQDDAVR
FDR-STTLAD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
-YG----------------------------RNT--------NRST--TASEMPQYRTTE
QIRGNNLTLSALH-EEAVTPSAS-NVSSSFSQFSATTPSNYAASTPGNVGNN-TY-----
------HGFSSALNTAGTSRVISEDF----ELERLRSEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
RYDVLKELTLLKGAIAQLT---AAQHSS--------------------------------
------------P--SVSSTESSSSD----P----LSAEERAALTRQTSTKTSAATRDRL
AASRLNVHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLSSQQINEMFPLIDFTSDL
AAHARGLTPGSRTWALTRVEEWLDARFNVGTDTLLAVVGEGGTGKSAFLGTVAQQFRGNL
LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDNLPLFKNQLARLNLKYVLEEADPILLAGKVL
VDPLNAMEEPVHAT-FMLVDGIDQCSAGPNG--RNELLQFFAQVIPQLPSWIGFLMSSKP
SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVADVSSLVDDIARNFSDDDAAEAKKVLKHKSGGNFAY
LEFTKQALSHPGMTATSKEGAVPLGVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
LQLVVGAAS-----GPYSPVTEEQAKEHFKLTAEDLRMLRRSFVDLVAV--KHGSYRIES
SALCAWLSDPARSEEQFYFSIDDALHALRKM---------RRNV--------SSSGHSHS
----GSSSDSSAT---HHTSSRASSRVTASSK---SQQRSHTRHEPRTN-PG-KPVGILK
RGKL---
>PITG_18458
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MN----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------RIKNKLRSSRL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLKQTQDDDPVR
FDR-STTLAD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
-YG----------------------------------------RSTSNTSSDMPQYRTTE
QLRGNNITLSALH-EDVEASNVS-NVSSSFSQFSATTPSNYAASTPGKF-TS-TH-----
------QGLNTAQTTTGMSRAVSGDF----ELERLRSEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
RYDVLKELALLKGAIAQLT---ATQHIA--------------------------------
------------P-ASVSSTESSSSD----P----LSPDERAALTRQTSTKTSQATRDRL
AASRTNIHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLNPQQINEMFPLIDSTSEL
AAHARGLTPGTRTWALTRVEEWLDARYNLGNDTLLAVVGEGGTGKSTFCGTVAQQFRGNL
LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDSLPSFKNQLARLNLKYVLEEADPFLLAGKVL
VDPLNAVEEPMHAT-FILVDGIDQCAVGSNG--RNELLELFAQVIPQLPSWVGFLVSSKP
SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVADASSLVDDIARNFSDDDAAEAKKVLKKKSGGNFAY
LEFTKQALSHPGIAAASKEGAVPLEVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
LQLVVGAAA-----GPYSPVTEEQAKEHFNLTTEDLRMLRRSFVDLVSV--KHGSYRIES
SALCAWLSDPARSEEQFYFSVDDALLALRKI---------RRVG--------SSSSSSGH
S---GNSSDGKAA-KNGHASSRPSNRVKTSSK---THQRAHTRYEPRTS-PDYKPVGILK
RNKL---
>PPTG_17129
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------MVG-TMN----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------RIKNKLRSSRL----------HKKEGAWAL-DEDSLRLKQTQDDDPVR
FDR-STTLAD------TVNVTDDVEEMF--------------------------------
-YG----------------------------------------RSTSNTSSDMPQYRTTE
QIRANNMTLSALH-EDVEASNVS-NVSSSFSQFSTTTPSNYAASTPGNF-SS-TY-----
------HGFNTVHSTTGTSRAVSGDF----ELERLRSEVLEVKEEVKAIRREVMNELHVT
RYDVLKELALLKGAIAQLT---ATQHSA--------------------------------
------------P-PSVSSTESSSSD----P----LSAEERAALTRQTSTKTSQATRDRL
AASRTNIHKTPPPAARA------SVRLTQLAPVADNALSTPLSPQQINEMFPLIDFTSEL
AAHARGLTPGTRTWALTRVEEWLDARFNVGNDTLLAVVGEGGTGKSAFCGTVAQQFRGNL
LAAHCCQFDRKSKSSPRNVLLSMVHQLVDNLPSFKNQLARLNLKYVLEEADPFLLAGKVL
VDPLNAMEEPMHAT-FMLVDGIDQCAAGLNG--RNELLEFFAQVIPQLPSWVGFLISSKP
SSKLAKRLPVSSVLDFSAKNGAFVADVSSIVDDIARNFSDDDTAEAKKVLKKKSGGNFAY
LEFTKQALSHPGMAAASKEGAVPLEVLHELPETLYDIYAEIFEDKFGQGRARVWGKAKPL
LQLIVGAAA-----GPYSPMTEEQAKEHFKFTAEDLRMLRRSFVDLVAV--KHGAYRIES
SALCAWLSDPARSEEQFYFSIDDALQALRKM---------RRVS--------SSGSSSGH
S---GSSSDGKAT-------HRASSRVKTSSK---THQRAHTRHEPRAN-PDFKPVGILK
RNKL---
>PYU1_G001733
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MM----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------KLKNKLSSSKSKERKRVER--AQSDGVRATADEDALRMSKHVAEDAHR
YAR-NTTMNTSAASSTSSYMSDDVEDMF--------------------------------
-YNGGGGITR---STSDYTT---GR-TTSSMRDANGM-----NRST--SLRVTDVYRTTE
QLRNTN--LMPLN-EDEVLPAAM-------------------------------------
------------RTTTG----AAGGS----EADALRAELVEMKQEMQTIRREMMNEMHVT
RYDVLKEITMLKGTIIQLV---AALESK--------------------------------
------------GVRTLDAGGVAEPQ----P---ELSPAQLDTITRTTAVHTSKATKDRL
AAREVT--AIPTIIRGT------NSRLTQLAPVADDALSTPLLQHQIDDMFPLVDFSADL
QLHAQKFDPTSREWAFERFQDWVDSRFNVGGDNLLALVGDGGSGKSTLVGALCDRFHDNI
VALHLCKFDRKSKSSPRNVLLSLVNQLIANLPLFKNQLARLNLKYVLEETDPLVLARKVL
VDPLCALEEPLTAK-VLLVDGIDQCKS--KD--RNDLLDFLAAIIPEFPTWLGIFITSKP
SPELPAKLAITSLLDFSPKNANYMNDTIILINDIIGNFSDKDVSEARDILKRKSGGNFTF
LDFTKQALSHPGME--EENGYVPLDVLHDLPESIYEIYDEIFEDKFGKGHNRLWKKVQPL
LDLIVTAAS-----GPYALITEEQAQEQFSLSRDDIRMIRRAFTDIIDV--RHGTYRMET
SAMYEWLVDPQRSGEQFYVNISASMDILRRL---------HRKS--------STDTHSVA
S---SESSSHHTPSNVSTASSYLSLNVPPPAA---PAQK-----------VNFKPVGILK
KK-----
>PYIR_13418
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MH----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------KLKSKLSSSKSKQKRLERAQ-SDAVTVRAT-DEETLRMSKHVQEEAHR
FQR-NTTMNTSAASSTSSYMSDDVEEMF--------------------------------
-YNGSANGNA-NPSASARSTDNFGRSTTSSMRSTDTYSNGNASRATGGSLRVTDMYRTTE
QMRGTN--LMPLQ-EDEVLPAAS-------------------------------------
------------RATTTMATASNGGN----PIDALRAELSEMKLEVQAIRREMMNEMHVT
RYDVLKEITMLKGTIIQLV---TALESK--------------------------------
------------GVRSLDASGAAVGAEAQPE----LSSDELDTISRTTALYTSKATKERR
ATREDS----APVLVRA------SSRLTQLAPVADDALSTPLLQHQIDEMFPLVECSTEL
QAFAQNYDPSSREWAIERFQEWVDSRFNVGVDNLLALVGDGGSGKSTLTGALCDKFHDNV
VAMHLCVFDRKSKSSPRNVLLSLVNQLISNLPLFKNQLARLNLKYVLEETDPLVLARKVL
VDPLCALEEPLTAK-VFVFDGIDQCKS--KG--RNDLLDFLAVIIPELPTWVGVFITSKP
SPELPAKLAITSLLDFSAKNTNYMNDTIILINDIIGNFSDKDVPQAREILKRKSGGNFTF
LDFTKQALSHPGME--EDNGYIPLDVLHDLPESIYEIYEEIFEDKFGKGRSRIWKKVQPL
LELIVTAAS-----GPYALITENQAQEQFSLSKEDIRTIRRAFVDIIAV--NHGTYRIET
SALFEWLVDPQRAGEQFYVDVSGGMNLLRQL---------HHQD--------SSDTHSAA
S---SEASSNNVS--------------NVSTA---SSHLSYVVPPPAAPKVNFKPVGILK
KK-----
>PYIW_19969
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MH----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------KLKSKLSSSKSKQRRLERAQ-SDSVRATAA-DEDSLRMSKHVQEEAHR
FQR-NTTMNTSSASSTSSYMSDDVEDMF--------------------------------
-YNG---GDARSTSSSVRSTDTYGRSTAASTRSTDTY-----SRATGGSLRVTDVYRTTE
QLRGTA-NLIPLQ-EDEVLPAASRTT----------------------------------
------TTSQMPTNGNYSNGNSGGGS----QLDALRTELSEMKLEVQAIRREMMNEMHVT
RYDVLKEVTMLKGTILQLV---TALETK--------------------------------
------------------------------G----LSTDEINTISRTTALFTSKATKDRR
ATRDES---SSPMLVRA------SSRLTQLAPVADEALSTPLLQHQIDEMFPLIECSDEL
VALSRTYDSSSREWAVERFQEWIDSRFNVGVDNLLALVGEGGSGKSTLAGALSDKFHDNI
VAIHLCTFDRKSKSSPRNVLLSLVNQMISNLPLFKNQLARLNLKYVLEESDPVVLARKLL
VDPLCALEEPMTAK-VFMIDGLDQCKS--RG--RNDLLDFLAVIIPELPTWIGVFITSKP
SPELPARLAISSLLDFSAKNTNYMNDTVIMINDIIGSFSDKDVPQAREILKRKSGGNFTF
LDFTKQALSHPGME--EDNGYIPLDVLHDLPESIYEIYEEIFEDKFGKGRNRIWKKVQPL
LELIVTAAS-----GPYALITETQAQEQFALSKEDIRTIRRSFVDIIDV--RHGTYRIEN
SALFEWLVDPQRAGEQFYVDVSGGMSALRQL---------HHQD--------SSETHS--
----VGSSDGSSS----------NATSNVSTA---SSHLSYVVPPPVPK-VNFKPVGILK
KK-----
>PYAP_17763
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------MF----------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------KFKRKDKEARASHKLLRA---SAKGKEPAP-EPKPARYRTLEEAQQQR
LARFDSTSTT--------MLAEDVEDAYAVARGGTEVYVGGGLMSSRSNMDSTRSYDSSM
SYDD---NSS---NCSGYS----GYSSTSSRSMVDGL-----RSATNSGLRGTD-LRATG
LE-----TLNEME-EEVVDRSTA-------------------------------------
-------RYVGPGVTPTTPAAVIRAG----DADLLRAELREMKQEMQAIKREMMNEMHLT
RYDVLKEVTMLKGTIMQLV---SVIQQS--------------------------------
------------GGVHFDTATAAAMGIDVPPQANELSPEEKEALSRKTTTVVSKVTKERI
TTTRED--QIPPVLRST------SSRLTQLAPVDDSALSTPLHQEQIDDMFPLIDFSAEV
QIQSRIRETGSREWVFDRVQEWLDSRFNVGADVVLAMVGDAGSGKTVAAASVCDKYEDQV
VAKHFCKFDRKAKSSPRNVLLSLVNQLTSSLPMFKSQLARLNLKYVLEETDVPALSRKVL
IDPLNALEEPLTPK-FVVFDAIDQCRTG-VG--YNDLQDFLSAIIPECPKWLGFLVSSKP
SPEFAVSVPVSSVLDFSAQNANYMNDTVFLINDIAAVFHDNDQAEAKQILKTKSGGNYSY
LEFTKQALSNPGME--EASGFVPVDVLHDLPQSLYEIYEEIFEDKFGKGRTRVWRKALPV
LQLIFTAAS-----GPYAQITEQNIMDSLSYTKDEVRMLRRAFIDIISI--RHGTYAIVS
SAVYDWLTDQQRKGEQYFIDVNLYVKVLRKV---------LRGEKLNMPGTSSSGTSERS
TMSRSGASISTSSTSSSDRSSGGSNNHSTPSTRTSSSSYPAKLHEPNLN-PS-KPVGILK
NTPRA--
>PYAR_13571
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------MLVPE----------------DAEDTFYTRGRENNGTDISVRSDYQIP
SAR-STTSSA----------------MS--------------------------------
-YDD---DND---SM--YS----GYSSDRS------------TATTPSNARTTENLRATG
LE-----TLNELE-EEPVDRSTA-------------------------------------
-------------------RYIGEQG----DFTPMPTTAAPAYTPMPAIRREMMNEMHTS
RYDVLKEVTMLKGTITQLI-----------------------------------------
-----------------------------------------ETMARRTTTVASKSTKERI
TTTRDD--MVPPLLRAT------SVRLTQLAPVDDSALSTPLTQEQIDELFPLLDFSAEV
QVQARIRDDGTREWAFDRVQEWLDSRFNVGSDVLLAMVGDAGTGKT--------------
---HFCKFERKGKSSPRNVLLSVVNQLTATLPTFKSQLARLNLKYVLEETDVLALARKVL
VDPLASLEEPLTAK-FVLLDGLDQCGVA-NG--YNDLLDFLSVVVPECPSWLGFLITTKP
SPEFAQKVPVTSLLDFSAKNAAYVNDTAVLLRDIVAIFPTEDQADATQILKTKSCGNYSY
LEFTRQAMSNPGME--APQGSVPVDVLHDLPQSLYEIYEEIFEDKFGKGRTRLWRKALPV
LQLIFTAAS-----GPYAQITEQHVMDSLSYAKDDVRMLRRAFIDIISI--RHGTYHIVS
SALFDWLTDPQRKGEPYHVDVTLHVKVLRRV---------LRGEKLQLPGTAHGTPASER
ATTTSRSPASPESSSSTASSDRSSGGGKTRVT---SMTTPPKRHEPNMA-PREKPVGILK
RTTTSAF