Loading Multiple Sequence Alignment....


Raw alignment output
MUSCLE (3.8) multiple sequence alignment


PYVX_15869    MRTEPERSAPVRPSCRSTAARRLALRPIVQESARREGVQQLSVAAALNLGEAARHSPPTG
PHALS_10836    -------------------------------------MSRF-------------------
HYAP_01509    -----------------------------------MGVSEV-------------------
PHYSO_554653   -----------------------------------MGLSEF-------------------
PHYRA_78819    -----------------------------------MGVSEF-------------------
PHYCA_104436   -----------------------------------MGVSGF-------------------
PITG_00012    -----------------------------------MGLSEF-------------------
PPTG_16671    -----------------------------------MGLSDF-------------------
                            :. .          

PYVX_15869    GEYYRPHSLVERRSPSDYKHRRALLGRAMRFGHAHDHDGDAPRMAGDGRSSRSSASAVSR
PHALS_10836    ------------------------------------------------------------
HYAP_01509    ------------------------------------------------------------
PHYSO_554653   ------------------------------------------------------------
PHYRA_78819    ------------------------------------------------------------
PHYCA_104436   ------------------------------------------------------------
PITG_00012    ------------------------------------------------------------
PPTG_16671    ------------------------------------------------------------
                                       

PYVX_15869    HRMVELAPGPEPAGQRKRGVLSRWWDSFTGFLRHPFRDCYNMCDLERPFGASPGSPGVTV
PHALS_10836    --------------------IRILWD----LVCQPFEYCRNCCDVLDPAYYRKMSPGGRR
HYAP_01509    --------------------LYAIGH----FVCRPFSDCSSCVDVLDRSYYSKTSPGVYA
PHYSO_554653   --------------------FRDLWD----LVRSPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRR
PHYRA_78819    --------------------FHSVWD----LLRRPFEECTSCCDVLDPNYYRKTSPGVRR
PHYCA_104436   --------------------FRYIWD----LVRQPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRR
PITG_00012    --------------------FHSVWD----FVCRPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVHR
PPTG_16671    --------------------FHSVWD----FVCRPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRR
                   :     :: ** * . *:     ***  

PYVX_15869    LPQHFPRMDRDLKYDFT-AGPISSSA----------------------------ASKSSS
PHALS_10836    NPQMFNCWDND-KNTLTPSYP-TSSFPTL----SSSNLEYSCRAND--------NKFITL
HYAP_01509    SPQMFNRWENDVKHGYTRSRPLPSRLPPP----PPPRTRKKGLTKR---------STSSS
PHYSO_554653   TPQMFNRWDHDVKFDVG-SNP-PSRLPPSFSFSPVISSSHAGRTQRSFTSPASLSGSSPS
PHYRA_78819    SPQMFNRF-NDVKYDFSKSRP-PSSLPPS------SSNSHADITQR------------SN
PHYCA_104436   SPQMFNRWEYDVQ-----------------------------------------SKTLSS
PITG_00012    SPQMFNRWEHGVKYNITSSRP-PS------------------------------------
PPTG_16671    SPQMFNRWEHDVKYNITPSRP-PSSLPPF------ASSQVGTREHQ--------SKTLSS
          ** *   . :                        

PYVX_15869    PARSTRSKTSSDSFLSY-DDPY-DQPTQFLFYCGSDPLTPTS-AQLAARNGLKTDTISGY
PHALS_10836    STSRSRSVSSTPSESAH-EEEG-ENQLHFLFYGGSDSLSPKAVGK-----RYRRDIISDC
HYAP_01509    SRPRSESSSNNPSYYSFEDEEERDRRVQFLFYGGSDPPTPTSRGGLAASTGYRSDMISDA
PHYSO_554653   SGSGSASRSQSPSSYSY-EEED-ERQVQFLFYGGSDPPTPTG-GGAY-PSGYRSDMISKY
PHYRA_78819    MSSGSGSRSASPMNYSYEEEEE-ERHVQFLFYGGSDPPTPTSAGG---PGGYRSDMISNY
PHYCA_104436   SGSRSGSSANSPLNYSY-EEED-ERQVQFLFYGGSDPPTPNSVGGLH-QNGYRSDMISNY
PITG_00012    ----SGSRSDSPSNYSYEEEEE-ERQVQFLFYGGSDPPTPTSVGDLYPSGGYRSDMISNY
PPTG_16671    SGSRSGSNSDSPSNYSY-EEED-ERQVQFLFYGGSDPPTPTSAGGLY-SNGYRSDMISNY
           : * : .  :. ::  :. :**** ***. :*.. .    . * ** 

PYVX_15869    TPTAGAEPQVHTPLASPRISHQIPVFFSPRNAP-TSPAAAPLYSPHLFRITE-----REY
PHALS_10836    QEP--TSP--VVSIESPRIDHKMPCFFSSTIAPLQFPMSDSIYSANLLGDIDQQGQRSGT
HYAP_01509    VSL--------TSIRSPQINHEIPCFFSPRDTP-RSSVSASMYSPHVFKITEQK-QRRNA
PHYSO_554653   IQP--TEPISPASIASPRISHEMPCFFSPRTTP-TSPMSAPIYSPHLFKITEQRT--RNA
PHYRA_78819    VEP--ISP---AAFASPRINHEMPCFFSPRNTPAQSPMSAPIYSPHLFKIAEQR-HRHSA
PHYCA_104436   VEP--MSP--AASIESPRISHEMPCFFSPRNTPIQSPMSAPIYSPHLFKIAEQRTTRRSA
PITG_00012    VEP--MSP--AASIESPRISHEMPCFFSPRNTPLQSPMSAPIYSPHLFKISEQRMSRRST
PPTG_16671    VEP--MSP--AASIESPRINHEMPCFFSPRDTPLQSPMSAPIYSPHLFKISEQRTSRRST
               ..: **.*.*::* ***. :*  . : .:**.:::  :    

PYVX_15869    DPYFMRYSR
PHALS_10836    GHCNMRLVM
HYAP_01509    RLRSMRSFK
PHYSO_554653   EYYRRYTSR
PHYRA_78819    GHYS-RYSR
PHYCA_104436   GYY--RFSR
PITG_00012    GYYNMRYSR
PPTG_16671    GYYSMRYSR
              

FASTA format
>PYVX_15869
MRTEPERSAPVRPSCRSTAARRLALRPIVQESARREGVQQLSVAAALNLGEAARHSPPTG
GEYYRPHSLVERRSPSDYKHRRALLGRAMRFGHAHDHDGDAPRMAGDGRSSRSSASAVSR
HRMVELAPGPEPAGQRKRGVLSRWWDSFTGFLRHPFRDCYNMCDLERPFGASPGSPGVTV
LPQHFPRMDRDLKYDFT-AGPISSSA----------------------------ASKSSS
PARSTRSKTSSDSFLSY-DDPY-DQPTQFLFYCGSDPLTPTS-AQLAARNGLKTDTISGY
TPTAGAEPQVHTPLASPRISHQIPVFFSPRNAP-TSPAAAPLYSPHLFRITE-----REY
DPYFMRYSR
>PHALS_10836
-------------------------------------MSRF-------------------
------------------------------------------------------------
--------------------IRILWD----LVCQPFEYCRNCCDVLDPAYYRKMSPGGRR
NPQMFNCWDND-KNTLTPSYP-TSSFPTL----SSSNLEYSCRAND--------NKFITL
STSRSRSVSSTPSESAH-EEEG-ENQLHFLFYGGSDSLSPKAVGK-----RYRRDIISDC
QEP--TSP--VVSIESPRIDHKMPCFFSSTIAPLQFPMSDSIYSANLLGDIDQQGQRSGT
GHCNMRLVM
>HYAP_01509
-----------------------------------MGVSEV-------------------
------------------------------------------------------------
--------------------LYAIGH----FVCRPFSDCSSCVDVLDRSYYSKTSPGVYA
SPQMFNRWENDVKHGYTRSRPLPSRLPPP----PPPRTRKKGLTKR---------STSSS
SRPRSESSSNNPSYYSFEDEEERDRRVQFLFYGGSDPPTPTSRGGLAASTGYRSDMISDA
VSL--------TSIRSPQINHEIPCFFSPRDTP-RSSVSASMYSPHVFKITEQK-QRRNA
RLRSMRSFK
>PHYSO_554653
-----------------------------------MGLSEF-------------------
------------------------------------------------------------
--------------------FRDLWD----LVRSPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRR
TPQMFNRWDHDVKFDVG-SNP-PSRLPPSFSFSPVISSSHAGRTQRSFTSPASLSGSSPS
SGSGSASRSQSPSSYSY-EEED-ERQVQFLFYGGSDPPTPTG-GGAY-PSGYRSDMISKY
IQP--TEPISPASIASPRISHEMPCFFSPRTTP-TSPMSAPIYSPHLFKITEQRT--RNA
EYYRRYTSR
>PHYRA_78819
-----------------------------------MGVSEF-------------------
------------------------------------------------------------
--------------------FHSVWD----LLRRPFEECTSCCDVLDPNYYRKTSPGVRR
SPQMFNRF-NDVKYDFSKSRP-PSSLPPS------SSNSHADITQR------------SN
MSSGSGSRSASPMNYSYEEEEE-ERHVQFLFYGGSDPPTPTSAGG---PGGYRSDMISNY
VEP--ISP---AAFASPRINHEMPCFFSPRNTPAQSPMSAPIYSPHLFKIAEQR-HRHSA
GHYS-RYSR
>PHYCA_104436
-----------------------------------MGVSGF-------------------
------------------------------------------------------------
--------------------FRYIWD----LVRQPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRR
SPQMFNRWEYDVQ-----------------------------------------SKTLSS
SGSRSGSSANSPLNYSY-EEED-ERQVQFLFYGGSDPPTPNSVGGLH-QNGYRSDMISNY
VEP--MSP--AASIESPRISHEMPCFFSPRNTPIQSPMSAPIYSPHLFKIAEQRTTRRSA
GYY--RFSR
>PITG_00012
-----------------------------------MGLSEF-------------------
------------------------------------------------------------
--------------------FHSVWD----FVCRPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVHR
SPQMFNRWEHGVKYNITSSRP-PS------------------------------------
----SGSRSDSPSNYSYEEEEE-ERQVQFLFYGGSDPPTPTSVGDLYPSGGYRSDMISNY
VEP--MSP--AASIESPRISHEMPCFFSPRNTPLQSPMSAPIYSPHLFKISEQRMSRRST
GYYNMRYSR
>PPTG_16671
-----------------------------------MGLSDF-------------------
------------------------------------------------------------
--------------------FHSVWD----FVCRPFEDCTSCCDVLDPDYYRKTSPGVRR
SPQMFNRWEHDVKYNITPSRP-PSSLPPF------ASSQVGTREHQ--------SKTLSS
SGSRSGSNSDSPSNYSY-EEED-ERQVQFLFYGGSDPPTPTSAGGLY-SNGYRSDMISNY
VEP--MSP--AASIESPRINHEMPCFFSPRDTPLQSPMSAPIYSPHLFKISEQRTSRRST
GYYSMRYSR