Gene 1Gene 2Ka (dN)Ks (dS)Omega (Ka/Ks)
PITG_00011PHYCA_5047060.06061.63440.0371
PHYSO_478253PHYCA_5047060.09672.89590.0334
PHYSO_478253PITG_000110.06873.08310.0223
PHYKE_5720PHYCA_5047060.18681.57270.1188
PHYKE_5720PITG_000110.16541.80380.0917
PHYKE_5720PHYSO_4782530.15772.37250.0665
PYVX_15863PHYCA_5047060.49953.22760.1547
PYVX_15863PITG_000110.45043.07270.1466
PYVX_15863PHYSO_4782530.38522.79820.1376
PYVX_15863PHYKE_57200.50923.25310.1565
PPTG_16672PHYCA_5047060.07731.23450.0626
PPTG_16672PITG_000110.04613.50080.0132
PPTG_16672PHYSO_4782530.06603.08600.0214
PPTG_16672PHYKE_57200.17991.65880.1085
PPTG_16672PYVX_158630.44573.07260.1451
PHALS_10835PHYCA_5047060.20831.17950.1766
PHALS_10835PITG_000110.17121.95680.0875
PHALS_10835PHYSO_4782530.19333.37710.0572
PHALS_10835PHYKE_57200.31351.58450.1979
PHALS_10835PYVX_158630.54583.38410.1613
PHALS_10835PPTG_166720.18191.49020.1221
HYAP_01513PHYCA_5047060.38441.55890.2466
HYAP_01513PITG_000110.35501.77000.2006
HYAP_01513PHYSO_4782530.31733.17630.0999
HYAP_01513PHYKE_57200.48341.93800.2494
HYAP_01513PYVX_158630.56893.17470.1792
HYAP_01513PPTG_166720.33262.29690.1448
HYAP_01513PHALS_108350.40951.54400.2652