Gene 1Gene 2Ka (dN)Ks (dS)Omega (Ka/Ks)
PHYCA_537323PYVX_181730.25643.38530.0757