Gene 1Gene 2Ka (dN)Ks (dS)Omega (Ka/Ks)
PYAR_13581H257_063050.66032.77040.2383
SDRG_01764H257_063050.22523.31980.0678
SDRG_01764PYAR_135810.62553.37120.1855
CCA18898H257_063050.64101.86490.3437
CCA18898PYAR_135810.65063.68220.1767
CCA18898SDRG_017640.66703.59580.1855
CCI45122H257_063050.67983.63930.1868
CCI45122PYAR_135810.71113.48470.2041
CCI45122SDRG_017640.69793.62900.1923
CCI45122CCA188980.12710.74180.1713
PITG_18457H257_063050.56753.63390.1562
PITG_18457PYAR_135810.49731.68310.2954
PITG_18457SDRG_017640.54543.62070.1506
PITG_18457CCA188980.53942.27490.2371
PITG_18457CCI451220.65301.54440.4228
PHYSO_321157H257_063050.57533.61600.1591
PHYSO_321157PYAR_135810.42941.78810.2402
PHYSO_321157SDRG_017640.57853.57150.162
PHYSO_321157CCA188980.55231.98970.2776
PHYSO_321157CCI451220.62361.72700.3611
PHYSO_321157PITG_184570.08191.04010.0787
PYU1_G001734H257_063050.41523.48340.1192
PYU1_G001734PYAR_135810.41063.53320.1162
PYU1_G001734SDRG_017640.44293.42590.1293
PYU1_G001734CCA188980.51891.91600.2708
PYU1_G001734CCI451220.58062.31080.2512
PYU1_G001734PITG_184570.29463.69620.0797
PYU1_G001734PHYSO_3211570.27482.16680.1268
PHALS_06477H257_063050.62481.69780.368
PHALS_06477PYAR_135810.53561.64080.3265
PHALS_06477SDRG_017640.61532.36600.26
PHALS_06477CCA188980.61681.70330.3621
PHALS_06477CCI451220.66781.96570.3397
PHALS_06477PITG_184570.12781.01320.1262
PHALS_06477PHYSO_3211570.11501.51540.0759
PHALS_06477PYU1_G0017340.35493.73270.0951
PYAP_17746H257_063050.47003.61110.1301
PYAP_17746PYAR_135810.33281.79400.1855
PYAP_17746SDRG_017640.50472.01970.2499
PYAP_17746CCA188980.55932.54900.2194
PYAP_17746CCI451220.62662.46140.2546
PYAP_17746PITG_184570.39011.72840.2257
PYAP_17746PHYSO_3211570.36431.87450.1944
PYAP_17746PYU1_G0017340.29471.55610.1894
PYAP_17746PHALS_064770.39802.29200.1737
PHYCA_34475H257_063050.57372.09160.2743
PHYCA_34475PYAR_135810.46642.27380.2051
PHYCA_34475SDRG_017640.56243.37450.1667
PHYCA_34475CCA188980.59061.69980.3475
PHYCA_34475CCI451220.66411.87600.354
PHYCA_34475PITG_184570.07760.98980.0784
PHYCA_34475PHYSO_3211570.06001.22650.0489
PHYCA_34475PYU1_G0017340.31252.55830.1222
PHYCA_34475PHALS_064770.12411.50770.0823
PHYCA_34475PYAP_177460.36851.27940.288
PYIR_13453H257_063050.40373.44150.1173
PYIR_13453PYAR_135810.37993.49940.1086
PYIR_13453SDRG_017640.39523.04580.1297
PYIR_13453CCA188980.49992.36630.2113
PYIR_13453CCI451220.54691.97950.2763
PYIR_13453PITG_184570.29621.95970.1512
PYIR_13453PHYSO_3211570.27481.96580.1398
PYIR_13453PYU1_G0017340.11063.57000.031
PYIR_13453PHALS_064770.31712.03380.1559
PYIR_13453PYAP_177460.29182.22600.1311
PYIR_13453PHYCA_344750.31262.37580.1316
H310_09212H257_063050.05491.71470.032
H310_09212PYAR_135810.64493.42210.1885
H310_09212SDRG_017640.24852.26350.1098
H310_09212CCA188980.63151.75690.3595
H310_09212CCI451220.68093.63720.1872
H310_09212PITG_184570.54446.90550.0788
H310_09212PHYSO_3211570.54973.59690.1528
H310_09212PYU1_G0017340.42503.46620.1226
H310_09212PHALS_064770.58671.69270.3466
H310_09212PYAP_177460.45022.02090.2228
H310_09212PHYCA_344750.54772.48390.2205
H310_09212PYIR_134530.41083.42420.12
PPTG_17128H257_063050.56972.20390.2585
PPTG_17128PYAR_135810.47381.96540.241
PPTG_17128SDRG_017640.55253.63700.1519
PPTG_17128CCA188980.52382.34750.2231
PPTG_17128CCI451220.61732.41550.2556
PPTG_17128PITG_184570.04530.45720.0991
PPTG_17128PHYSO_3211570.07661.33260.0575
PPTG_17128PYU1_G0017340.27323.02940.0902
PPTG_17128PHALS_064770.11751.01800.1154
PPTG_17128PYAP_177460.38471.57440.2444
PPTG_17128PHYCA_344750.08020.78320.1024
PPTG_17128PYIR_134530.28041.78310.1573
PPTG_17128H310_092120.54783.84700.1424
PHYRA_95901H257_063050.53783.62230.1485
PHYRA_95901PYAR_135810.44171.73900.254
PHYRA_95901SDRG_017640.52473.57910.1466
PHYRA_95901CCA188980.55261.64870.3352
PHYRA_95901CCI451220.62851.66740.3769
PHYRA_95901PITG_184570.07891.28520.0614
PHYRA_95901PHYSO_3211570.03930.92750.0424
PHYRA_95901PYU1_G0017340.27833.34430.0832
PHYRA_95901PHALS_064770.11211.29230.0868
PHYRA_95901PYAP_177460.33111.28400.2579
PHYRA_95901PHYCA_344750.05391.33640.0403
PHYRA_95901PYIR_134530.26743.55470.0752
PHYRA_95901H310_092120.50283.60360.1395
PHYRA_95901PPTG_171280.07191.23560.0582
PHYKE_8394H257_063050.55772.35040.2373
PHYKE_8394PYAR_135810.49042.23500.2194
PHYKE_8394SDRG_017640.54083.58280.1509
PHYKE_8394CCA188980.59581.60250.3718
PHYKE_8394CCI451220.64051.46790.4364
PHYKE_8394PITG_184570.11531.20180.0959
PHYKE_8394PHYSO_3211570.08240.99550.0828
PHYKE_8394PYU1_G0017340.31223.67660.0849
PHYKE_8394PHALS_064770.17261.34650.1282
PHYKE_8394PYAP_177460.38951.72030.2264
PHYKE_8394PHYCA_344750.09561.48700.0643
PHYKE_8394PYIR_134530.32681.55020.2108
PHYKE_8394H310_092120.54523.60470.1512
PHYKE_8394PPTG_171280.11201.34160.0835
PHYKE_8394PHYRA_959010.07021.48220.0473
PYIW_18793H257_063050.40543.48280.1164
PYIW_18793PYAR_135810.38983.92430.0993
PYIW_18793SDRG_017640.39883.42510.1164
PYIW_18793CCA188980.49362.33420.2115
PYIW_18793CCI451220.57023.30200.1727
PYIW_18793PITG_184570.28111.72070.1633
PYIW_18793PHYSO_3211570.26422.31320.1142
PYIW_18793PYU1_G0017340.11253.11900.0361
PYIW_18793PHALS_064770.31911.46390.2179
PYIW_18793PYAP_177460.27902.59920.1073
PYIW_18793PHYCA_344750.28751.59310.1805
PYIW_18793PYIR_134530.07501.43430.0523
PYIW_18793H310_092120.39673.46590.1145
PYIW_18793PPTG_171280.25491.63570.1558
PYIW_18793PHYRA_959010.24482.35930.1037
PYIW_18793PHYKE_83940.29231.56050.1873
SPRG_06354H257_063050.21343.27680.0651
SPRG_06354PYAR_135810.62163.33770.1862
SPRG_06354SDRG_017640.01460.74130.0197
SPRG_06354CCA188980.64633.58050.1805
SPRG_06354CCI451220.67783.49840.1938
SPRG_06354PITG_184570.52843.61650.1461
SPRG_06354PHYSO_3211570.55613.56360.156
SPRG_06354PYU1_G0017340.44693.40000.1314
SPRG_06354PHALS_064770.60152.86230.2101
SPRG_06354PYAP_177460.51062.25750.2262
SPRG_06354PHYCA_344750.55133.11120.1772
SPRG_06354PYIR_134530.38813.35130.1158
SPRG_06354H310_092120.23282.60380.0894
SPRG_06354PPTG_171280.53623.63800.1474
SPRG_06354PHYRA_959010.50343.56980.141
SPRG_06354PHYKE_83940.52433.56900.1469
SPRG_06354PYIW_187930.38803.39790.1142