Gene 1Gene 2Ka (dN)Ks (dS)Omega (Ka/Ks)
H310_10665PHYCA_1180370.24282.51040.0967
SPRG_13308PHYCA_1180370.29292.56280.1143
SPRG_13308H310_106650.23082.09950.1099
PHYSO_300767PHYCA_1180370.03452.79510.0124
PHYSO_300767H310_106650.27332.34360.1166
PHYSO_300767SPRG_133080.25932.71880.0954
H257_07013PHYCA_1180370.29971.89740.158
H257_07013H310_106650.04502.12320.0212
H257_07013SPRG_133080.19741.97880.0998
H257_07013PHYSO_3007670.31702.22500.1425
PYVX_20859PHYCA_1180370.69971.03470.6763
PYVX_20859H310_106651.22331.66530.7346
PYVX_20859SPRG_133081.21071.29110.9378
PYVX_20859PHYSO_3007670.63001.72670.3648
PYVX_20859H257_070131.20821.30330.927
PPTG_09253PHYCA_1180370.07451.37200.0543
PPTG_09253H310_106650.29482.01250.1465
PPTG_09253SPRG_133080.32262.17970.148
PPTG_09253PHYSO_3007670.07972.79230.0285
PPTG_09253H257_070130.35101.68170.2087
PPTG_09253PYVX_208590.66772.89420.2307
PYIR_15183PHYCA_1180370.18412.42170.076
PYIR_15183H310_106650.26801.08810.2463
PYIR_15183SPRG_133080.28051.73500.1617
PYIR_15183PHYSO_3007670.18221.95680.0931
PYIR_15183H257_070130.30652.41480.1269
PYIR_15183PYVX_208590.95081.16710.8147
PYIR_15183PPTG_092530.19881.42280.1397
PHALS_11565PHYCA_1180370.16432.44310.0672
PHALS_11565H310_106650.40091.76800.2268
PHALS_11565SPRG_133080.40712.37060.1717
PHALS_11565PHYSO_3007670.16132.30370.07
PHALS_11565H257_070130.38942.44970.159
PHALS_11565PYVX_208590.73041.84450.396
PHALS_11565PPTG_092530.13761.83100.0752
PHALS_11565PYIR_151830.27952.12730.1314
PITG_13740PHYCA_1180370.11331.80830.0626
PITG_13740H310_106650.30191.57690.1914
PITG_13740SPRG_133080.29732.30690.1289
PITG_13740PHYSO_3007670.10272.32940.0441
PITG_13740H257_070130.36061.01590.355
PITG_13740PYVX_208590.76731.21120.6335
PITG_13740PPTG_092530.03540.76090.0465
PITG_13740PYIR_151830.20371.69980.1198
PITG_13740PHALS_115650.18641.45160.1284
PHYRA_96081PHYCA_1180370.04360.81030.0538
PHYRA_96081H310_106650.28232.05910.1371
PHYRA_96081SPRG_133080.27822.31680.1201
PHYRA_96081PHYSO_3007670.05771.26600.0456
PHYRA_96081H257_070130.29912.34000.1278
PHYRA_96081PYVX_208590.80721.04730.7708
PHYRA_96081PPTG_092530.10142.26990.0447
PHYRA_96081PYIR_151830.22871.19990.1906
PHYRA_96081PHALS_115650.19592.44420.0801
PHYRA_96081PITG_137400.09481.21520.078
PYU1_G005964PHYCA_1180370.10032.32610.0431
PYU1_G005964H310_106650.22501.99280.1129
PYU1_G005964SPRG_133080.26621.31390.2026
PYU1_G005964PHYSO_3007670.10452.05870.0508
PYU1_G005964H257_070130.26002.32230.112
PYU1_G005964PYVX_208590.68251.90680.3579
PYU1_G005964PPTG_092530.09662.22750.0434
PYU1_G005964PYIR_151830.08711.14060.0763
PYU1_G005964PHALS_115650.16441.50890.1089
PYU1_G005964PITG_137400.12591.55190.0811
PYU1_G005964PHYRA_960810.16072.35930.0681
SDRG_04481PHYCA_1180370.31442.33130.1349
SDRG_04481H310_106650.21172.03310.1041
SDRG_04481SPRG_133080.03430.76120.045
SDRG_04481PHYSO_3007670.27471.56320.1757
SDRG_04481H257_070130.18521.65230.1121
SDRG_04481PYVX_208591.09460.98681.1093
SDRG_04481PPTG_092530.32352.18730.1479
SDRG_04481PYIR_151830.29220.68340.4275
SDRG_04481PHALS_115650.40582.39740.1693
SDRG_04481PITG_137400.29862.26730.1317
SDRG_04481PHYRA_960810.29232.28980.1277
SDRG_04481PYU1_G0059640.28041.49310.1878
PYAP_22844PHYCA_1180370.11032.28640.0483
PYAP_22844H310_106650.22991.04310.2204
PYAP_22844SPRG_133080.28621.05380.2716
PYAP_22844PHYSO_3007670.14672.42530.0605
PYAP_22844H257_070130.24681.59130.1551
PYAP_22844PYVX_208590.70870.95330.7434
PYAP_22844PPTG_092530.17202.33880.0735
PYAP_22844PYIR_151830.16461.80660.0911
PYAP_22844PHALS_115650.20051.87500.1069
PYAP_22844PITG_137400.17852.51660.0709
PYAP_22844PHYRA_960810.15442.52560.0611
PYAP_22844PYU1_G0059640.10471.54750.0676
PYAP_22844SDRG_044810.28631.93410.148
PYAR_26061PHYCA_1180370.14973.69210.0405
PYAR_26061H310_106650.31181.77850.1753
PYAR_26061SPRG_133080.34192.76990.1234
PYAR_26061PHYSO_3007670.17871.55130.1152
PYAR_26061H257_070130.28941.56240.1852
PYAR_26061PYVX_208590.76071.36510.5573
PYAR_26061PPTG_092530.23622.35780.1002
PYAR_26061PYIR_151830.21912.44220.0897
PYAR_26061PHALS_115650.25372.48390.1021
PYAR_26061PITG_137400.29911.20270.2487
PYAR_26061PHYRA_960810.19284.17620.0462
PYAR_26061PYU1_G0059640.15822.28070.0694
PYAR_26061SDRG_044810.36212.35720.1536
PYAR_26061PYAP_228440.12071.53970.0784
PYIW_14755PHYCA_1180370.12544.63950.027
PYIW_14755H310_106650.23901.48110.1614
PYIW_14755SPRG_133080.26092.78480.0937
PYIW_14755PHYSO_3007670.12660.76000.1666
PYIW_14755H257_070130.27392.29650.1193
PYIW_14755PYVX_208590.79011.27670.6188
PYIW_14755PPTG_092530.16532.26590.073
PYIW_14755PYIR_151830.04731.06980.0442
PYIW_14755PHALS_115650.20832.12970.0978
PYIW_14755PITG_137400.17291.70810.1012
PYIW_14755PHYRA_960810.17530.90730.1932
PYIW_14755PYU1_G0059640.06131.28230.0478
PYIW_14755SDRG_044810.27282.41250.1131
PYIW_14755PYAP_228440.11422.49050.0458
PYIW_14755PYAR_260610.15562.33460.0667
PHYKE_5840PHYCA_1180370.91452.27450.4021
PHYKE_5840H310_106651.17922.40210.4909
PHYKE_5840SPRG_133080.85742.11950.4045
PHYKE_5840PHYSO_3007670.81341.94280.4187
PHYKE_5840H257_070131.06122.29740.4619
PHYKE_5840PYVX_208591.34454.40110.3055
PHYKE_5840PPTG_092530.85602.12580.4027
PHYKE_5840PYIR_151830.71992.27090.317
PHYKE_5840PHALS_115651.00792.33730.4312
PHYKE_5840PITG_137400.88422.21050.4
PHYKE_5840PHYRA_960810.96063.48590.2756
PHYKE_5840PYU1_G0059640.724199.00000.0073
PHYKE_5840SDRG_044810.97802.14600.4557
PHYKE_5840PYAP_228440.92022.46190.3738
PHYKE_5840PYAR_260611.02052.34560.4351
PHYKE_5840PYIW_147550.72332.78760.2595