Gene 1Gene 2Ka (dN)Ks (dS)Omega (Ka/Ks)
HYAP_08499SDRG_149120.57542.02200.2846
SPRG_12883SDRG_14912-0.00001.00020
SPRG_12883HYAP_084990.57762.89750.1993
CCI44232SDRG_149120.69643.14580.2214
CCI44232HYAP_084990.60403.38560.1784
CCI44232SPRG_128830.68343.14630.2172
PHYSO_315017SDRG_149120.42282.58940.1633
PHYSO_315017HYAP_084990.16112.17840.074
PHYSO_315017SPRG_128830.43352.59330.1671
PHYSO_315017CCI442320.56943.16790.1797
PYAR_23207SDRG_149120.50002.51810.1986
PYAR_23207HYAP_084990.48582.91470.1667
PYAR_23207SPRG_128830.49682.52660.1966
PYAR_23207CCI442320.48663.16180.1539
PYAR_23207PHYSO_3150170.424199.00000.0043
PPTG_09252SDRG_149120.46062.84640.1618
PPTG_09252HYAP_084990.17431.25800.1386
PPTG_09252SPRG_128830.47652.84980.1672
PPTG_09252CCI442320.58681.90810.3075
PPTG_09252PHYSO_3150170.01291.87080.0069
PPTG_09252PYAR_232070.45472.86460.1587
PYU1_G005963SDRG_149120.48762.66810.1827
PYU1_G005963HYAP_084990.41862.99270.1399
PYU1_G005963SPRG_128830.49112.66600.1842
PYU1_G005963CCI442320.59413.18960.1863
PYU1_G005963PHYSO_3150170.29512.75050.1073
PYU1_G005963PYAR_232070.34762.70250.1286
PYU1_G005963PPTG_092520.31402.95830.1061
PYVX_20854SDRG_149120.42862.54750.1682
PYVX_20854HYAP_084990.34832.92620.119
PYVX_20854SPRG_128830.42892.55320.168
PYVX_20854CCI442320.57203.17220.1803
PYVX_20854PHYSO_3150170.23242.64270.0879
PYVX_20854PYAR_232070.34672.57360.1347
PYVX_20854PPTG_092520.26612.87980.0924
PYVX_20854PYU1_G0059630.35832.71910.1318
H257_07358SDRG_149120.25132.70630.0928
H257_07358HYAP_084990.70282.99700.2345
H257_07358SPRG_128830.24832.70510.0918
H257_07358CCI442320.82873.17340.2611
H257_07358PHYSO_3150170.52552.77980.189
H257_07358PYAR_232070.47802.73030.1751
H257_07358PPTG_092520.58732.97180.1976
H257_07358PYU1_G0059630.52782.83530.1861
H257_07358PYVX_208540.453899.00000.0046
PYIR_15186SDRG_149120.49742.59820.1914
PYIR_15186HYAP_084990.40242.62570.1533
PYIR_15186SPRG_128830.50122.59850.1929
PYIR_15186CCI442320.69823.17290.2201
PYIR_15186PHYSO_3150170.28032.68490.1044
PYIR_15186PYAR_232070.36502.62630.139
PYIR_15186PPTG_092520.28846.77990.0425
PYIR_15186PYU1_G0059630.08742.66610.0328
PYIR_15186PYVX_208540.35432.64650.1339
PYIR_15186H257_073580.53412.78590.1917
PYIW_14743SDRG_149120.50842.63060.1932
PYIW_14743HYAP_084990.45111.77130.2546
PYIW_14743SPRG_128830.51222.63010.1947
PYIW_14743CCI442320.71883.17860.2261
PYIW_14743PHYSO_3150170.32892.71750.121
PYIW_14743PYAR_232070.41462.65760.156
PYIW_14743PPTG_092520.32692.93510.1114
PYIW_14743PYU1_G0059630.11642.77920.0419
PYIW_14743PYVX_208540.33292.68320.1241
PYIW_14743H257_073580.53072.80990.1889
PYIW_14743PYIR_151860.05523.44950.016
PHYRA_81675SDRG_149120.44402.62870.1689
PHYRA_81675HYAP_084990.17591.45720.1207
PHYRA_81675SPRG_128830.44772.63220.1701
PHYRA_81675CCI442320.61133.17330.1926
PHYRA_81675PHYSO_3150170.02071.40370.0148
PHYRA_81675PYAR_232070.42372.65340.1597
PHYRA_81675PPTG_092520.03071.47550.0208
PHYRA_81675PYU1_G0059630.30392.78180.1092
PHYRA_81675PYVX_208540.25992.68260.0969
PHYRA_81675H257_073580.58812.80400.2097
PHYRA_81675PYIR_151860.27662.71820.1018
PHYRA_81675PYIW_147430.32522.74780.1184
PHYCA_535380SDRG_149120.44062.90480.1517
PHYCA_535380HYAP_084990.18591.20270.1546
PHYCA_535380SPRG_128830.45662.90840.157
PHYCA_535380CCI442320.58183.21660.1809
PHYCA_535380PHYSO_3150170.03121.46190.0213
PHYCA_535380PYAR_232070.47932.92380.1639
PHYCA_535380PPTG_092520.03731.04290.0357
PHYCA_535380PYU1_G0059630.31853.00570.106
PHYCA_535380PYVX_208540.28383.33480.0851
PHYCA_535380H257_073580.58283.00890.1937
PHYCA_535380PYIR_151860.29881.65020.1811
PHYCA_535380PYIW_147430.33131.70810.1939
PHYCA_535380PHYRA_816750.03121.23770.0252
CCA17521SDRG_149120.65673.14340.2089
CCA17521HYAP_084990.55422.53010.219
CCA17521SPRG_128830.66043.14350.2101
CCA17521CCI442320.16560.57150.2897
CCA17521PHYSO_3150170.45103.16780.1424
CCA17521PYAR_232070.53393.15960.169
CCA17521PPTG_092520.46891.88110.2493
CCA17521PYU1_G0059630.53013.18700.1663
CCA17521PYVX_208540.55773.16960.176
CCA17521H257_073580.82003.17830.258
CCA17521PYIR_151860.58833.17180.1855
CCA17521PYIW_147430.58103.17850.1828
CCA17521PHYRA_816750.48333.17430.1523
CCA17521PHYCA_5353800.47182.27040.2078
PITG_13739SDRG_149120.47222.98520.1582
PITG_13739HYAP_084990.20751.67170.1241
PITG_13739SPRG_128830.48472.98730.1623
PITG_13739CCI442320.60562.89730.209
PITG_13739PHYSO_3150170.03181.30180.0244
PITG_13739PYAR_232070.48063.00120.1601
PITG_13739PPTG_092520.03800.78120.0487
PITG_13739PYU1_G0059630.35563.23900.1098
PITG_13739PYVX_208540.25403.01460.0842
PITG_13739H257_073580.58583.07560.1905
PITG_13739PYIR_151860.33143.03180.1093
PITG_13739PYIW_147430.34923.05000.1145
PITG_13739PHYRA_816750.04612.13170.0216
PITG_13739PHYCA_5353800.06091.20950.0504
PITG_13739CCA175210.45233.10750.1455
H310_07567SDRG_149120.27572.88100.0957
H310_07567HYAP_084990.71122.66680.2667
H310_07567SPRG_128830.26632.87870.0925
H310_07567CCI442320.80393.20680.2507
H310_07567PHYSO_3150170.54852.93330.187
H310_07567PYAR_232070.47882.89930.1651
H310_07567PPTG_092520.60743.07540.1975
H310_07567PYU1_G0059630.55662.96530.1877
H310_07567PYVX_208540.47872.90610.1647
H310_07567H257_073580.11933.00780.0397
H310_07567PYIR_151860.56522.93740.1924
H310_07567PYIW_147430.56532.95080.1916
H310_07567PHYRA_816750.58532.94700.1986
H310_07567PHYCA_5353800.63423.10300.2044
H310_07567CCA175210.79153.20530.2469
H310_07567PITG_137390.58983.14850.1873
PHYKE_5841SDRG_149120.43692.86450.1525
PHYKE_5841HYAP_084990.23293.08790.0754
PHYKE_5841SPRG_128830.44852.86630.1565
PHYKE_5841CCI442320.62663.22030.1946
PHYKE_5841PHYSO_3150170.06842.92150.0234
PHYKE_5841PYAR_232070.43592.78670.1564
PHYKE_5841PPTG_092520.08772.25750.0388
PHYKE_5841PYU1_G0059630.30592.28340.134
PHYKE_5841PYVX_208540.25292.90410.0871
PHYKE_5841H257_073580.58502.98130.1962
PHYKE_5841PYIR_151860.29012.92550.0992
PHYKE_5841PYIW_147430.32292.94570.1096
PHYKE_5841PHYRA_816750.08592.94430.0292
PHYKE_5841PHYCA_5353800.09601.94740.0493
PHYKE_5841CCA175210.51852.62820.1973
PHYKE_5841PITG_137390.11112.97660.0373
PHYKE_5841H310_075670.57003.07940.1851
PYAP_22846SDRG_149120.57012.73440.2085
PYAP_22846HYAP_084990.42353.01690.1404
PYAP_22846SPRG_128830.565699.00000.0057
PYAP_22846CCI442320.57843.19830.1809
PYAP_22846PHYSO_3150170.313399.00000.0032
PYAP_22846PYAR_232070.25692.76930.0928
PYAP_22846PPTG_092520.33002.99410.1102
PYAP_22846PYU1_G0059630.32582.86630.1137
PYAP_22846PYVX_208540.33192.78040.1194
PYAP_22846H257_073580.54242.30820.235
PYAP_22846PYIR_151860.35322.80810.1258
PYAP_22846PYIW_147430.37392.83150.1321
PYAP_22846PHYRA_816750.34472.83170.1217
PYAP_22846PHYCA_5353800.36533.03340.1204
PYAP_22846CCA175210.49303.20040.154
PYAP_22846PITG_137390.37312.38510.1564
PYAP_22846H310_075670.61063.01140.2028
PYAP_22846PHYKE_58410.37633.01000.125
PHALS_11564SDRG_149120.53553.07540.1741
PHALS_11564HYAP_084990.28012.00920.1394
PHALS_11564SPRG_128830.54573.07880.1773
PHALS_11564CCI442320.55082.68080.2055
PHALS_11564PHYSO_3150170.15701.85720.0846
PHALS_11564PYAR_232070.51613.09420.1668
PHALS_11564PPTG_092520.16251.59720.1017
PHALS_11564PYU1_G0059630.46203.13810.1472
PHALS_11564PYVX_208540.38892.28040.1705
PHALS_11564H257_073580.73553.13790.2344
PHALS_11564PYIR_151860.41993.11060.135
PHALS_11564PYIW_147430.46202.37120.1948
PHALS_11564PHYRA_816750.17283.78320.0457
PHALS_11564PHYCA_5353800.17621.25620.1403
PHALS_11564CCA175210.48131.75460.2743
PHALS_11564PITG_137390.17141.17030.1465
PHALS_11564H310_075670.69262.22630.3111
PHALS_11564PHYKE_58410.22931.58190.1449
PHALS_11564PYAP_228460.43583.86600.1127